End­ret rov­vilt­for­skrif­ten

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Etter en hef­tig ulve­strid og in­struks fra Stor­tin­get har miljø­mi­nis­ter Vi­dar Hel­ge­sen (H) end­ret rov­vilt­for­skrif­ten. End­rin­gen in­ne­bæ­rer blant an­net at rov­vilt­nemn­de­ne kan be­hand­le spørs­må­let om li­sens­fel­ling av sto­re rov­dyr ut ifra fle­re hen­syn enn tid­li­ge­re, he­ter det i en mel­ding på kli­ma- og miljø­de­par­te­men­tets nett­si­der. – Rov­vilt­nemn­de­ne får nå en noe stør­re verk­tøy­kas­se i for­valt­nin­gen av rov­vilt. De kan blant an­net til­la­te li­sens­fel­ling av sto­re rov­dyr for å iva­re­ta det som etter lo­ven kva­li­fi­se­rer som all­men­ne helse- og sik­ker­hets­hen­syn el­ler and­re of­fent­li­ge in­ter­es­ser av ve­sent­lig be­tyd­ning, sier Hel­ge­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.