»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: BJØRN MARKUSSEN bjorn.markussen@fvn.no

i prak­sis vil være vans­ke­lig å unn­gå at med­lem­me­ne av Skole­sty­ret tar stil­ling til re­li­giø­se spørs­mål. Det­te kan for ek­sem­pel gjø­res gjen­nom ret­nings­lin­jer, god­kjen­ning av for­måls­pa­ra­gra­fer, lære­pla­ner, verdi­do­ku­men­ter med vi­de­re, samt råd­fø­ring, slik som i dag, » skri­ver om­bu­det.

I den­ne sam­men­heng vi­ser LDO til lo­vens for­ar­bei­der, der det står: «[…] tros­sam­fun­net må vel­ge en an­nen og ikke-dis­kri­mi­ne­ren­de el­ler even­tu­elt mind­re inn­gri­pen­de løs­ning hvis det­te er mu­lig. Kra­vet kan for­mu­le­res som en plikt til å or­ga­ni­se­re seg bort fra for­skjells­be­hand­lin­gen.

PÅKLAGER SA­KEN

Sam­funds­sty­ret har svart med å på­kla­ge LDOS kon­klu­sjon – og ber om at Like­stil­lings- og dis­kri- mi­ne­rings­nemn­da be­hand­ler sa­ken. Slik be­hand­ling tar van­lig­vis et år.

Ver­ken rek­tor Bryn­julf Korsmo, skole­styre­le­der End­re Aamodt el­ler for­mann i Sam­funds­sty­ret, Sig­mund Aamodt, øns­ker å gi Fædre­lands­ven­nen kom­men­ta­rer til sa­ken.

– Nå be­hand­ler vi sa­ken in­ternt, sva­rer Sig­mund Aamodt. Hel­ler ikke LDO vil sva­re:

– Det er van­lig for oss å ikke gå yt­ter­li­ge­re inn i sa­ker som er inn­kla­get for like­stil­lings- og dis­kri­mi­ne­rings­nem­da, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Tor Mar­tin Lar­sen.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Sam­fun­dets sko­le og kir­ke i Kris­tian­sand sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.