».

Me­nig­he­ten Sam­fun­det til­la­ter ikke at kvin­ner kan vel­ges inn i me­nig­he­tens skole­sty­re. Det­te er «i strid med for­bu­det mot dis­kri­mi­ne­ring», ut­ta­ler Like­stil­lings­om­bu­det.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

I 2016 gjen­nom­før­te Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet til­syn med Sam­fun­dets sko­le i Kris­tian­sand sen­trum. Da ba de Like­stil­lings- og dis­kri­mi­ne­rings­om­bu­det (LDO) vur­de­re lov­lig­he­ten av at kvin­ner ikke kan sit­te i me­nig­he­tens skole­sty­re. 21. mars i år had­de om­bu­det sin kon­klu­sjon klar: Ulov­lig.

KONFIDENSIELT

Da LDO had­de kon­klu­dert og sendt sin ut­ta­lel­se til sko­lens le­del­se, fikk ver­ken for­eld­re el­ler me­nig­he­tens med­lem­mer vite noe, men Fædre­lands­ven­nen har lest styre­pro­to­kol­len som med­lem­mer og for­eld­re ikke fikk se – og om­bu­dets ut­ta­lel­se.

Etter at Fædre­lands­ven­nen kon­tak­tet Sam­fun­dets le­del­se tors­dag i for­ri­ge uke, valg­te sty­ret raskt å ori­en­te­re med­lem­me­ne om LDOS kon­klu­sjon. « Nå vet vi at media ar­bei­der med sa­ken, og der­for øns­ker Sam­funds­sty­ret å in­for­me­re me­nig­he­ten i dag om kon­klu­sjo­nen Like­stil­lings­om­bu­det har gjort », skri­ver le­del­sen på me­nig­he­tens in­ter­ne nett­si­der.

KUN MENN I TOPPLEDELSEN

I et me­nig­hets­møte i 2013 dis­ku­ter­te med­lem­me­ne om det kun­ne åp­nes for kvin­ner i Skole­sty­ret. De fles­te som tok or­det men­te beg­ge kjønn kun­ne vel­ges, men de som av­gjør sli­ke ting – de tolv men­ne­ne i Sam­funds­sty­ret, var av mot­satt opp­fat­ning. «…det er menn som skal for­kyn­ne og være le­de­re i me­nig­he­ten », ved­tok de i 2014, hen­vis­te til uli­ke bi­bel­vers, og be­mer­ket:

« Når vi ser bi­bel­teks­te­ne det er hen­vist til, i lys av slik Gud ord­net le­del­se gjen­nom Bi­be­lens his­to­rie, læ­rer bi­bel­teks­te­ne oss om en or­den Gud har gitt, og som vi ikke må for­ryk­ke. »

Si­den 2010 er det kun tre ved­tak i Sam­funds­sty­ret som ikke har vært en­stem­mi­ge. Det­te er et av dem.

I en pro­to­koll­til­før­sel frem­går det at et mindre­tall – Rolf Stig Prest­vold, Sver­re Leid­land og Sig­mund A. Dean – vil­le åpne Skole­sty­ret for kvin­ner. De tre mer­ker seg at fler­tal­let be­grun­ner sin av­gjø­rel­se blant an­net med et si­tat fra Førs­te Mose­bok: « Din lyst skal stå til din mann, og han skal råde over deg ». Prest­vold, Leid­land og Dean me­ner det­te bi­bel­ver­set « gjel­der gif­te kvin­ners for­hold til ekte­man­nen », og at det ikke vi­ser at kvin­ner ikke kan sit­te i skole­sty­rer.

SAKLIG OG NØD­VEN­DIG

I sin rede­gjø­rel­se til LDO gjen­gir rek­tor Bryn­julf Korsmo og styre­le­der End­re Aamodt Sam­funds­sty­rets ved­tak. De pe­ker også på tros­sam­fun­ne­nes rett til unn­tak fra for­bu­det mot dis­kri­mi­ne­ring. For Like­stil­lings­lo­ven åp­ner i §6 for for­skjells­be­hand­ling av menn og kvin­ner hvis for­skjells­be­hand­lin­gen bå­de « har et saklig for­mål » og hvis den « er nød­ven­dig for å opp­nå for­må­let ».

Det­te opp­fyl­les, me­ner skole­le­der­ne, når det er bi­belsk be­grun­net at kun menn skal lede og ha an­svar for spørs­mål av teo­lo­gisk art, og når Skole­sty­ret « må fat­te ved­tak som be­rø­rer re­li­gion

NEVNTE IKKE PÅLEGG

Rek­tor og skole­styre­le­der ori­en­ter­te også om­bu­det om en brev­veks­ling fra 2003 som vi­ser hvor­dan da­væ­ren­de like­stil­lings­om­bud Kris­tin Mi­le slo seg til ro med me­nig­he­tens svar på fem spørs­mål om like­stil­ling.

Men de to skole­le­der­ne gjor­de ikke da­gens like­stil­lings­om­bud opp­merk­som på rap­por­ten Fyl­kes­man­nen i Vest-ag­der skrev etter sitt til­syn med sko­len i 2005. Fyl­kes­man­nen opp­da­get den gan­gen at kun menn kun­ne vel­ges som le­der i for­eldre­rå­det. Det­te ble sko­len på­lagt å end­re, og gjor­de det.

Fyl­kes­man­nen skrev i en ge­ne­rell set­ning at « Like­stil­lings­lo­ven gjel­der for or­ga­ner til­knyt­tet sko­len », men skole­le­del­sen unn­lot i 2005 å gjø­re end­rin­ger for and­re or­gan enn for­eldre­rå­det.

HJALP OM­BU­DET

Da et me­nig­hets­med­lem (he­ret­ter kalt NN) fikk vite at skole­le­del­sen ikke ori­en­ter­te LDO om på­leg­ge­ne sko­len fikk i 2005, send­te han selv 2005-rap­por­ten til om­bu­det. I sitt no­tat til om­bu­det rede­gjor­de NN også for hvor­dan Sam­fun­dets le­del­se opp gjen­nom his­to­ri­en, med re­li­giøs be­grun­nel­se, har nek­tet kvin­ner ad­gang til uli­ke verv og funk­sjo­ner. Og vi­de­re hvor­dan de tolv men­ne­ne litt etter litt har åp­net for kvin­ner i uli­ke rol­ler blant an­net « som kon­se­kvens av til­syn » og « and­re gan­ger ved at en­kelt­men­nes­ker har på­pekt at prak­si­ser er lov­stri­dig ». Alt­så ikke for­di Bi­be­len el­ler bi­bel­for­stå­el­sen har for­and­ret seg.

En må­ned se­ne­re be­kref­ter skole­le­del­sen at den his­to­ris­ke ut­vik­lin­gen NN be­skri­ver er « kor­rekt frem­stilt ».

IKKE STYREVERV

LDO vi­ser også til at Skole­sty­ret i 2006, slik NN har for­talt, ved­tok at le­der­stil­lin­ger ved Sam­fun­dets sko­ler ble åp­net for kvin­ner. Sty­ret var kom­met til at « det vil­le være i strid med like­stil­lings­lo­ven å la dis­se stil­lin­ge­ne være for­be­holdt menn

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.