»

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

». Om­bu­det skri­ver at hun leg­ger til grunn at « man­ge spørs­mål som skole­le­der­ne ved Sam­fun­dets sko­ler vil måt­te ta stil­ling til, vil være re­la­tert til re­li­gion », og leg­ger til:

« At kvin­ner til­la­tes å ha en le­der­funk­sjon på sko­len, svek­ker be­grun­nel­sen for at de ikke kan vel­ges til skole­sty­ret.

EN­KELT å END­RE

I sin rede­gjø­rel­se til om­bu­det slår Sam­fun­det fast at det all­tid er « Sam­funds­sty­ret som av­gjør spørs­mål av teo­lo­gisk art ». Når det er slik, « kan ikke om­bu­det se at det

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.