FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Me­nig­he­ten Sam­fun­det

● Norsk evan­ge­lisk lu­thersk kirke­sam­funn be­stå­en­de av to me­nig­he­ter: I Kris­tian­sand - in­klu­dert Søg­ne (1355 med­lem­mer) og Eger­sund (424 med­lem­mer).

● Stif­tet i 1890 av Bernt Lome­land som en re­ak­sjon på at Den nors­ke kir­ke («Stats­kir­ken») for­ny­et seg bort fra «den evan­ge­lisk-lu­thers­ke lære ren og ufor­fals­ket».

● Med­lem­me­ne ad­va­res mot «unø­dig om­gang» med men­nes­ker som ikke er med­lem­mer og mot å om­gås med­lem­mer som «ikke le­ver etter Guds ord og vil­je» (se­nest ut­trykt i en ar­tik­kel av Sig­mund Aamodt, for­stan­der og for­mann i Sam­funds­sty­ret - no­vem­ber-2014).

● Etter om lag 10 år med in­tern strid om me­nig­he­tens dåps­syn og for­hold til and­re kirke­sam­funn, kon­klu­der­te sty­ret i 2012 med at alle and­re kjen­te kirke­sam­funn «fø­rer falsk lære» og urik­tig dåp. Stri­den før­te til øk­ning i an­tall ut­mel­din­ger.

● «Skole­plikt» - dvs at med­lem­me­nes barn skal gå på Sam­fun­dets egne sko­ler til de er fer­di­ge med ung­doms­sko­len.

● Sam­fun­det dri­ver sko­ler i Kris­tian­sand sen­trum (176 ele­ver), Dvergs­nes (33 ele­ver), Ofte­stad i Søg­ne (61) og i Eger­sund (85 ele­ver).

Dis­se sit­ter i Sam­funds­sty­ret

● Me­nig­he­ten Sam­fun­dets øvers­te or­gan kal­les Sam­funds­sty­ret. Kun menn kan vel­ges til sty­ret.

Valgt fra me­nig­he­ten i Kris­tian­sand:

● Sig­mund Aamodt (f. 1967) (for­mann), Evert Dean (f. 1959), Hel­ge Dvergs­nes (f. 1986), Ro­bert Hans­sen (f. 1954), Dag­finn Lome­land (f. 1948), Rolf Stig Prest­vold (f. 1966) og Tormod Aamodt (f. 1984).

Valgt fra Eger­sund:

● Tor­geir Aamodt (f. 1957), At­le Tor­bjørn Dvers­nes (f. 1946), Rag­nar Eige­stad (f. 1959) (vara­for­mann), Kje­til Korsmo (f. 1966) og Sver­re Leid­land (f. 1960).

§ 5. Hoved­re­gel om for­bud mot dis­kri­mi­ne­ring

● Dis­kri­mi­ne­ring på grunn av kjønn er for­budt. (…) Med dis­kri­mi­ne­ring me­nes di­rek­te og in­di­rek­te for­skjells­be­hand­ling som ikke er lov­lig etter

§ 6 el­ler § 7. Med di­rek­te for­skjells­be­hand­ling me­nes en hand­ling el­ler unn­la­tel­se som har som for­mål el­ler virk­ning at en per­son blir be­hand­let dår­li­ge­re enn and­re i til­sva­ren­de si­tua­sjon, og at det­te skyl­des kjønn. Med in­di­rek­te for­skjells­be­hand­ling me­nes en­hver til­syne­la­ten­de nøy­tral be­stem­mel­se, be­tin­gel­se, prak­sis, hand­ling el­ler unn­la­tel­se som fø­rer til at per­soner stil­les dår­li­ge­re enn and­re, og at det­te skjer på grunn av kjønn.

§ 6. Lov­lig for­skjells­be­hand­ling

● For­skjells­be­hand­ling er ikke i strid med for­bu­det i § 5 når:

● a) den har et saklig for­mål

● b) den er nød­ven­dig for å opp­nå for­må­let og

● c) det er et ri­me­lig for­hold mel­lom det man øns­ker å opp­nå og hvor inn­gri­pen­de for­skjells­be­hand­lin­gen er for den el­ler de som stil­les dår­li­ge­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.