Sirdal er «as­falt­vin­ner»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE

Om­trent halv­par­ten av all ny as­falt som leg­ges i Vest-ag­der i år og nes­te år, blir lagt på fyl­kes­vei­ene i Sirdal.

Det skri­ver Sta­tens veg­ve­sen og Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne i en presse­mel­ding, der de ka­rak­te­ri­se­rer Sirdal som «as­falt­vin­ner»:

– To­talt skal det leg­ges 104 kilo­me­ter med ny as­falt i Sirdal i dis- se to åre­ne. Det­te er 84.000 tonn med as­falt, og til­sva­rer cir­ka 2600 lass med as­falt lagt ut på vei­en. Det vil også bli lagt nytt dek­ke på 3,6 kilo­me­ter gang- og syk­kel­vei langs fyl­kes­vei­net­tet i Sirdal. I til­legg inne­hol­der kon­trak­ten en strek­ning i Ro­ga­land. Det er 10,5 kilo­me­ter på fyl­kes­vei 45 fra Vest-ag­der gren­se og ned­over mot Byr­kje­dal, skri­ver de i presse­mel­din­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.