– Bun­nen for næ­rings­li­vet lig­ger bak oss

Næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land (H) tror på ly­se­re ti­der for den krise­ram­me­de de­len av sør­landsk næ­rings­liv.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

Hun ad­va­rer li­ke­vel om tre for­hold som blir kre­ven­de for øko­no­mi­en fram­over.

– De fles­te pi­ler pe­ker opp­over, og bun­nen for sto­re de­ler av næ­rings­li­vet i Nor­ge lig­ger bak oss. For det sto­re fler­tal­let går det mot ly­se­re ti­der, sier næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land.

Stats­rå­den, som har an­sva­ret for å ut­for­me en fram­tids­ret­tet næ­rings­po­li­tikk, mø­ter Fædre­lands­ven­nen i fro­kost­sa­len til Scan­dic Sørlandet i Sør­lands­par­ken for en prat om til­stan­den til og fram­ti­da for det sør­lands­ke næ­rings­liv.

Og hun har ikke med seg noen domme­dags­pro­fe­ti.

OLJEKRISEN

– Lokalt har man vært ram­met vel­dig hardt, og jeg har be­søkt fle­re be­drif­ter som har hatt det tungt. Sam­ti­dig har jeg hele vei­en opp­levd en stå-på-vil­je blant le­de­re og an­sat­te som har vært helt fan­tas­tisk og en om­stil­lings­evne som er for­mi­da­bel. NOV, som had­de over 3000 an­sat­te her i byen, be­søk­te jeg litt ut i kutt­run­de­ne, og selv om de opp­lev­de vel­dig vans­ke­li­ge ti­der, had­de de sam­ti­dig stor tro på at «det­te skal vi kom­me gjen­nom», for­tel­ler Mæ­land.

For ned­tu­ren kom raskt. På un­der et halvt år, fra som­mer­en 2014 til års­skif­tet 2015/16, gikk sør­landsk olje­ser­vice­in­du­stri fra re­kord­re­sul­ta­ter og ny­an­set­tel­ser til ordrestopp og ned­be­man­nin­ger.

OMSTILLINGSBEHOV

– Al­le­re­de da vi gikk inn i re­gje­ring høs­ten 2013 pek­te vi på at øko­no­mi­en var vel­dig olje­do­mi­nert og at næ­rings­li­vet der­for had­de be­hov for om­stil­ling. Det var man­ge som ikke skjøn­te det­te da, men når vi er så do­mi­nert av én næ­ring, blir man sår­ba­re. Det var vi opp­tatt av å gjø­re noe med.

– Så dere så oljekrisen kom­me før olje­ser­vice­sel­ska­pe­ne selv?

– Nei, men da olje­pri­sen stup­te fra over 100 til un­der 30 på sen­som­mer­en 2014 var det lett å skjøn­ne at det vil­le få kon­se­kven­ser. Så har jeg hel­ler ald­ri brukt krise­be­gre­pet selv. Det er kri­se for de men­nes­ke­ne, sam­fun­ne- ne og be­drif­te­ne som ram­mes, men Nor­ge har to­talt sett kom­met gjen­nom det­te på en god måte, sva­rer Mæ­land.

– HOLDT STØ KURS

– Hvor­dan sy­nes du re­gje­rin­gen har tak­let kri­sen?

– Det skal vel­ger­ne få lov til å be­døm­me, men vi har klart å hol­de stø kurs gjen­nom eks­tremt vans­ke­li­ge ti­der med stu­pen­de olje­pris, re­kord­stor til­strøm­ming av flykt­nin­ger og øken­de ar­beids- le­dig­het. Så tror jeg at det å hol­de kost­nads­ni­vå­et for næ­rings­li­vet nede gjen­nom la­ve­re skat­te- og av­gifts­nivå, sat­sing på sam­ferd­sel og det som jeg er mest opp­tatt av, økte til­skudd til forsk­ning og ut­vik­ling i næ­rings­li­vet, er vik­tig fram­over, sva­rer næringsministeren.

– Tror du olje­bran­sjen kan nå til­ba­ke til gam­le høy­der?

– Etter ned­tu­ren star­tet høs­ten 2014 og fort­sat­te gjen­nom 2015 og 2016, pe­ker det nå i en an­nen ret- ning. Vi er fort­satt sto­re på olje og gass, og det kom­mer til å være en av våre størs­te næ­rin­ger i fle­re år fram­over. Men selv om man­ge fort­satt vil job­be i bran­sjen, vil det blir færre enn før. Der­for må vi også ska­pe ar­beids­plas­ser i and­re næ­rin­ger, sva­rer stats­rå­den og vi­ser til Red Rock lokalt som et glit­ren­de ek­sem­pel på grün­der­virk­som­het og om­stil­ling.

TRE KRE­VEN­DE FOR­HOLD

For næ­rings­li­vet selv me­ner Mæ- land man står over­for tre kre­ven­de for­hold:

– Vi tren­ger fle­re job­ber i pri­vat sek­tor, vi skal gjen­nom di­gi­ta­li­se­ring og ro­bo­ti­se­ring og det må gjø­res på en miljø­venn­lig og bære­kraf­tig måte. Det­te er eks­tremt kre­ven­de for in­du­stri­en, men det fin­nes man­ge ek­semp­ler på be­drif­ter som har tatt sto­re steg al­le­re­de, sier næringsministeren.

At ar­beids­le­dig­he­ten fal­ler til tre pro­sent i mai for Vest-ag­ders del, og at Ro­ga­land, med lan­dets

høy­es­te le­dig­het, «kun» lig­ger på 3,9 pro­sent, me­ner Mæ­land vi­ser at man vir­ke­lig har job­bet seg gjen­nom kri­sa.

– Man­ge av dem som mis­tet job­ben i olje­ser­vice var godt ut­dan­net og fikk raskt ny jobb. Fle­re star­tet også for seg selv. Så må jeg også gjen­ta om­stil­lings­ev­nen. Da jeg dro til Stav­an­ger når det var på sitt ver­ste, ba de oss om ikke å sy­nes synd på dem, men hel­ler gi dem litt hjelp til å kla­re seg selv, sier Mæ­land.

UNGDOM UTEN UT­DAN­NING

Hjelp vil hun også gi til ungdom uten ut­dan­ning og jobb, som av man­ge trek­kes fram som en av de størs­te ut­ford­rin­ge­ne på ar­beids­mar­ke­det fram­over. Sær­lig si­den di­gi­ta­li­se­ring og ro­bo­ti­se­ring tar bort man­ge ar­beids­plas­ser man tid­li­ge­re ikke treng­te ut­dan­ning til.

– Vi må sat­se på grunn­sko­le, lær­ling­ord­nin­gen, forsk­ning og ut­dan­ning og sam­ti­dig sør­ge for at alle får den kom­pe­tan­sen de tren­ger. Di­gi­ta­li­se­rin­gen og ro­bo­ti­se­rin­gen ver­ken kan el­ler vil vi stop­pe, og som et høy­kost­land gjel­der det å kut­te kost­na­der og gri­pe mu­lig­he­te­ne som kom­mer. Da må vi løf­te alle, sat­se på en god sko­le og hind­re fra­fall.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land sier hun er imponert over ståpå-vil­jen hos le­de­re og an­sat­te i be­drif­ter som er ram­met av olje­pris­fal­let. Tors­dag møt­te hun Fædre­lands­ven­nen på Scan­dic Sørlandet i Sør­lands­par­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.