Om­set­nin­gen i in­du­stri­en økte

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● Om­set­nin­gen norsk in­du­stri har økt med 2,6 pro­sent, vi­ser fers­ke tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå. De se­song­jus­ter­te tal­le­ne fra SSB for må­ne­de­ne fe­bru­ar til april vi­ser at det sær­lig er olje­raf­fi­ne­ring, kje­misk og far­ma­søy­tisk in­du­stri som trek­ker om­set­nin­gen opp sam­men­lig­net med sam­me tre­må­ne­ders­pe­rio­de i fjor. Her var øk­nin­gen på hele 13 pro­sent. Også me­tall­in­du­stri­en og ma­sking­re­pa­ra­sjon og in­stal­la­sjon bi­dro til opp­gan­gen. Noen in­du­s­tri­om­rå­der gikk imid­ler­tid langt tyng­re. Byg­ging av skip og olje­platt­for­mer samt data­in­du­stri og elek­trisk ut­styrs­in­du­stri had­de et om­set­nings­fall på hen­holds­vis 4,4 og 2,8 pro­sent. Fra mars til april var det en om­set­nings­vekst på 1,3 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.