Ver­dens bes­te land

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ser i media at Nor­ge top­per elen­dig­hets­sta­ti­stik­ken i OECD.

●● Vi har et ge­ne­relt syke­fra­vær i Nor­ge på 6,8 % av ar­beids­styr­ken, der­til kom­mer 10 % i of­fent­lig sek­tor, det høy­es­te av alle OECD land. Kan­skje det var en ide og sen­ke tem­pe­ra­tu­ren i kon­to­re­ne til by­rå­kra­te­ne? Syke­lønns­sta­ti­stik­ken er egent­lig mye ver­re enn du tror for­di be­drif­te­ne be­ta­ler for de førs­te 16 da­ge­ne og i of­fent­li­ge eta­ter er det mye ver­re, skal ikke gå inn på det. Jeg vil ikke ta an­svar for even­tu­ell re­vo­lu­sjon i lan­det! Fra bo­ken «De nes­ten helt per­fek­te folk». Sann­he­ten om det nor­dis­ke mi­ra­kel, har sant og si kri­tis­ke merk­na­der til den nors­ke men­ta­li­te­ten. Er det sann­syn­lig at vi er sy­ke­re enn svens­ker, dans­ker, hol­len­de­re, tys­ke­re, ame­ri-

ØYVIND HVALEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.