Ter­ror­ak­sjo­ne­ne i Eng­land

Faedrelandsvennen - - MENING -

Så har da isla­mis­tis­ke ter­ro­ris­ter nok en gang gått til an­grep på si­vil­be­folk­nin­gen i Eng­land. Virk­som­he­ten kom­mer an­ta­ge­lig til å fort­set­te.

●● En må jo und­res, hva er det egent­lig dis­se ter­ro­ris­te­ne vil opp­nå? De er jo ty­de­lig­vis ute etter å ska­pe frykt blant be­folk­nin­gen i vest­li­ge land. Men jeg tror ikke at vi i ves­ten kom­mer til å kon­ver­te­re til Islam på grunn av ter­ror. Det bor man­ge mil­lio­ner men­nes­ker fra mus­lims­ke land i Ves­ten. De er nok gla­de for å ha kom­met til land der de­mo­kra­ti­et fun­ge­rer, og ikke blir styrt av aya­tol­la­ene. Nå skal ikke vi i vest­li­ge land ge­ne­ra­li­se­re for mye over mus­limsk kul­tur. Ti­den er nok over­mo­den for at mo­de­ra­te kref­ter i den mus­lims­ke be­folk­nin­gen i Ves­ten be­gyn­ner å ta av­stand og mar­ke­re mot­stand mot si­vil ter­ror­virk­som­het. Hvis ikke kom­mer mus­li­me­ne i Ves­ten til å gå en usik­ker skjeb­ne i møte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.