Da Je­sus ble afri­ka­ner og ki­ne­ser

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KATHRINE TALLAKSEN SKJERDAL

Slik be­skri­ver Nrk-jour­na­list og for­fat­ter Tomm Kris­ti­an­sen hvor­dan Je­sus kom til Afri­ka med vest­li­ge mi­sjo­næ­rer for halv­an­net år­hund­re si­den: «Da ble Je­sus­bar­net de had­de med seg, godt inn­pak­ket i euro­pe­is­ke salme­vers, på en måte bret­tet ut i bush­en, og Je­sus voks­te opp der. Ble afri­ka­ner.» (Mi­sjons­ti­den­de 8/2016)

Tomm Kris­ti­an­sen er utro­lig god med ord. Jeg blir be­geist­ret! Men min be­geist­ring over selve sa­ken går enda dy­pe­re: Je­sus fra Na­sa­ret ble afri­ka­ner. Slik han ble euro­pe­er, bå­de ro­mer og jær­bu. Slik han er blitt kel­t­er og ki­ne­ser, ecua­do­ria­ner og in­der. Der­for fø­ler men­nes­ker over hele verden at Je­sus er nær dem, han er DE­RES. Je­sus er den sam­me hele ti­den, men han lar seg ikke be­gren­set av skif­ten­de ti­der og kul­tu­rer. Tvert imot, han mø­ter men­nes­ker der de er, og gir svar på ak­ku­rat de­res lengs­ler og pro­ble­mer.

Evan­ge­li­et om Je­sus er uni­ver­selt: «Det fin­nes ikke frel­se i noen an­nen, for un­der him­me­len er det ikke gitt men­nes­ke­ne noe an­net navn som vi kan bli frelst ved.» (Apg 4,12) Nett­opp der­for er det blitt så lokalt! For det gjel­der oss alle!

El­len Grethe Dvers­nes og Bjørn Ha­rald Hans­sen, Søg­ne. Vi gif­ter oss 9. juni. Vi­el­sen fin­ner sted i Sam­fun­dets kir­ke i Eger­sund.

Te­re­se Høy­åsen og Hel­ge Elias Øen, Ven­ne­sla. Vi skal bli mann og kone den 17. juni i Rande­sund kir­ke. Al­ler er hjer­te­lig vel­kom­men til vi­el­sen 14.30!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.