50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

9. JUNI 1967

●● Bå­de Egypt og Sy­ria har ak­sep­tert Sik­ker­hets­rå­dets hen­stil­ling om vå­pen­hvi­le i Midt­østen. Klok­ken 02.20 norsk tid i natt kunn­gjor­de ra­dio Da­mas­kus at Sy­ria for­melt har gått med på vå­pen­hvi­le med Is­rael. Like før had­de ra­dio Cai­ro kunn­gjort for det egyp­tis­ke folk at kri­gen med Is­rael var slutt. Det­te ble sagt midt i en ny­het­s­en­ding uten nær­me­re kom­men­tar. Ny­he­ten ble for­mid­let etter en se­rie kor­te ra­dio-kom­men­ta­rer som ty­de­lig­vis skul­le for­be­re­de lyt­ter­ne på sjok­ket. Den kom som en bit­ter skuf­fel­se for inn­byg­ger­ne som var blitt for­le­det til å tro at den egyp­tis­ke hær had­de slått til­ba­ke is­rae­ler­ne. – Det­te be­tyr vi ga vårt blod til in­gen nyt­te, sa en egyp­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.