Svek­ket stats­mi­nis­ter

Nå har Stor­bri­tan­nia sjok­kert igjen. For and­re gang går et valg­re­sul­tat en helt an­nen vei enn spådd, og frem­ti­den er usik­ker.

Faedrelandsvennen - - LØR­DAG -

Stats­mi­nis­ter There­sa May og De kon­ser­va­ti­ve grei­de ikke å opp­nå par­la­ments fler­tal­let­ter­tors­da­gens valg i Stor­bri­tan­nia, o gM a y ble umid­del­bart pres­set fra fle­re hold om å trek­ke seg etter ne­der­la­get. Men det ser There­sa May in­gen grunn til – hun vil fort­set­te og ar­gu­men­tet hen­nes er å sik­re sta­bi­li­tet. Selv om det ak­ku­rat nå er vans­ke­lig å få øye på hva som er sta­bilt i bri­tisk po­li­tikk, og hun selv er år­sa­ken til en stor po­li­tisk rys­tel­se. Det enes­te som la­ter til å være sta­bilt i konge­døm­met er den kon­stan­te mis­nøy­en med det po­li­tis­ke es­tab­lish­men­tet.

Det blir an­ta­ge­lig mer po­li­tisk tau­trek­king enn hun så for seg i sine ver­ste ma­re­ritt.

There­sa May skrev over­ras­ken­de ut et ny­valg tid­li­ge­re i vår. Po­en­get var å sik­re seg et ster­ke­re og bre­de­re fun­da­ment, en kraf­ti­ge­re po­li­tisk back­ing, for å gjen­nom­føre de kre­ven­de for­hand­lin­ge­ne med EU om ut­mel­din­gen. Og i den po­li­tis­ke med­vin­den De kon­ser­va­ti­ve og There­sa May stod i da, kun­ne det vir­ke som en god ide. Slik kun­ne de mi­ni­ma­li­se­re po­li­tisk spill og kamp rundt Brexit.

Nå er si­tua­sjo­nen blitt be­ty­de­lig ver­re enn den var, og frem­ti­den blir mer kre­ven­de for stats­mi­nis­te­ren enn de fles­te had­de for­ut­sett. Nå må hun dan­ne en mindre­talls­re­gje­ring og søke fler­tall fra sak til sak, og det blir an­ta­ge­lig mer po­li­tisk tau­trek­king enn hun så for seg i sine ver­ste ma­re­ritt. Li­be­ral­de­mo­kra­te­ne av­vis­te raskt ide­en om en koa­li­sjon, og de fles­te små­par­ti­ene står po­li­tis­ke til venst­re for Labour og vil ikke bli del av en koa­li­sjon med de kon­ser­va­ti­ve. May blir tro­lig av­hen­gig av Unio­nis­te­ne fra Nord-ir­land.

Skul­le hun mis­lyk­kes, får det nest størs­te par­ti­et an­led­ning til å søke støt­te for å dan­ne re­gje­ring. Da får den svært kon­tro­ver­si­el­le Jere­my Cor­byn an­led­ning til å prø­ve seg. Men selv om han må ka­rak­te­ri­se­res som en valg­vin­ner nå, blir det vans­ke­lig – han må ha støt­te fra nes­ten samt­li­ge par­ti­er for å få det til.

Frem­ti­den nå er uklar. Ut­mel­din­gen fra EU kan bli for­sin­ket, og det­te kan være be­gyn­nel­sen på be­ty­de­lig usik­ker­het og kaos i bri­tisk po­li­tikk. Og som den stor­mak­ten lan­det fort­satt er – det vil på­vir­ke ver­den.

Nå må There­sa May dan­ne en mindre­talls­re­gje­ring. Hun står foran tøf­fe år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.