Ber om å hol­de seg unna so­sia­le medi­er

Kris­tian­sand kom­mu­ne for­be­re­der nå sko­le­ne på retts­sa­ken der en 16 år gam­mel gutt står til­talt for dob­belt­drap. De ber sko­le­ne være spe­si­elt opp­merk­som­me på hva som skjer på so­sia­le medi­er.

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

Det­te hand­ler mest om at vi er år­våk­ne på at det­te kan be­rø­re ung­dom på en el­ler an­nen måte.

ARILD REKVE, opp­vekst­di­rek­tør i Kris­tian­sand

I et brev som ble sendt ut til by­ens sko­ler på fre­dag, står det at «Be­rør­te ele­ver kan gjer­ne opp­ford­res til å skjer­me seg mot spe­ku­la­sjo­ner og syn­sing på so­sia­le medi­er i til­knyt­ning til retts­sa­ken, da med tan­ke på å ta vare på seg selv i en si­tua­sjon som kan ska­pe ster­ke og blan­de­de fø­lel­ser».

Bak­grun­nen for opp­ford­rin­gen er det som skjed­de etter dra­pet i de­sem­ber.

– Vi mer­ket spe­si­elt på ons­da­gen etter dob­belt­dra­pe­ne at det var en eks­plo­sjon på so­sia­le me- dier med vel­dig man­ge ryk­ter. Da måt­te vi gå ut og si til ele­ve­ne at de måt­te for­hol­de seg til det po­li­ti­et sa og ikke det som skjed­de på so­sia­le medi­er, sier Arild Rekve, opp­vekst­di­rek­tør i Kris­tian­sand.

RETTSSAK

Retts­sa­ken mot den 16 år gam­le gut­ten star­ter man­dag 19. juni. Han er til­talt for å ha drept Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san (14) og Tone Ile­bekk (48) 5. de­sem­ber i fjor.

Det er i den for­bin­del­se kom­mu­nen går ut med in­for­ma­sjon til sko­le­ne om hvor­dan de for­hol­der seg til retts­sa­ken.

Voks­ne på sko­le­ne blir bedt om å være opp­merk­som­me på at det kan kom­me re­ak­sjo­ner blant unge som er be­rørt av retts­sa­ken. Skole­helse­tje­nes­te og Pp-tje­nes­te kom­mer til å være eks­tra til­gjen­ge­lig un­der retts­sa­ken.

– Det­te var en hen­del­se som be­rør­te man­ge sterkt. Un­der retts­sa­ken kan det duk­ke opp re­ak­sjo­ner som gjør at vi må ha en form for be­red­skap og være eks­tra opp­merk­som­me, sier Svein Kver­nes, se­nior­råd­gi­ver ved opp­vekst­di­rek­tø­rens kon­tor.

– Hva er dere red­de for at kan skje i sko­le­ne?

– Vi vet jo ikke hva som kan skje. Det­te hand­ler mest om at vi er år­våk­ne på at det­te kan be­rø­re ung­dom på en el­ler an­nen måte.

Også kom­mu­nens krise­team er bedt om å være eks­tra opp­merk­som­me mens retts­sa­ken på­går.

BLE BRÅK

Etter dra­pet i de­sem­ber før­te rykte­flom til at en 17 år gam­mel gutt ble ban­ket opp for­di han feil­ak­tig ble be­skyldt for å være inn­blan­det i dra­pet. Det er sli­ke hen­del­ser kom­mu­nen vil unn­gå.

– Retts­sa­ken kan jo for­lø­pe uten at det blir noe uro på sko­le­ne. Men vi vet at so­sia­le medi­er ut­gjør en sta­dig stør­re del av un­ges liv. No­en sko­ler har mo­bil­frie da­ger, og da er man borte fra det som skjer. Det er en måte å hol­de seg unna det som skjer på so­sia­le medi­er, sier Arild Rekve.

Han leg­ger sam­ti­dig til at det er uten­for skole­tida mye av ak­ti­vi­te­ten i so­sia­le medi­er fore­går. Og i bre­vet som er sendt til sko­le­ne, blir de bedt om å be­visst­gjø­re ele­ve­ne på so­sia­le medi­er. Spe­si­elt ele­ver i ung­doms­sko­len.

– Det vik­tigs­te er å leg­ge til ret­te for en re­flek­sjon blant ung­dom­me­ne på sko­len. Det­te er en sak med stort al­vor. Der­for er det vik­tig at ung­dom gis mu­lig­het til å snak­ke om det. Når det gjel­der fak­ta om hen­del­sen, er det i dom- sto­len det skal drøf­tes og gjø­res rede for, sier Svein Kver­nes.

ALDERSGRENSE

Etter pla­nen vil retts­sa­ken vare i tre da­ger. Iføl­ge dom­mer i sa­ken, Ben Fe­gran, er det mu­lig å sten­ge retts­sa­len for de som ikke er myn­di­ge. Men det har ikke vært tema til nå.

– Dom­s­tollo­ven slår fast at ret­ten kan ute­luk­ke per­soner un­der 18 år. Det vi nor­malt gjør, er at hvis de kom­mer ale­ne, får de ikke ad­gang til retts­sa­len. De får ad­gang hvis de kom­mer sam­men med fore­sat­te, sier Ben Fe­gran.

En an­nen mu­lig­het er at sa­ken blir luk­ket for pub­li­kum, bort­sett fra pres­sen. For­sva­rer Kjell Stalle­mo vil­le fre­dag ikke gå inn på hvor vidt de vil be­gjæ­re sa­ken luk­ket.

På ge­ne­relt grunn­lag sier Ben Fe­gran det­te om mu­lig­he­ten for en aldersgrense:

– Det vil være en to­tal­vur­de­ring. Vi gjør det av og til for ek­sem­pel hvis det er man­ge som mø­ter opp. Da kan det bli ak­tu­elt å si at barn ikke skal være til ste­de. Men det­te vil være en to­tal­av­vei­ning av si­tua­sjo­nen.

ARKIVFOTO: MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

I de­sem­ber ble to per­soner kniv­stuk­ket og drept uten­for Wilds Min­ne sko­le. En gutt som var 15 år på det tids­punk­tet står nå til­talt i sa­ken.

ARKIVFOTO

Opp­vekst­di­rek­tør Arild Rekve vil unn­gå ny rykte­flom når retts­sa­ken star­ter opp 19. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.