Drep­te ekte­man­nen med stein

Sik­tel­sen mot 55-årin­gen som slo i hjel ekte­man­nen med en tung stein kan bli hen­lagt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIVIND KRIS­TEN­SEN eivind.kris­ten­sen@fvn.no TEKST:

Fre­dag be­stem­te po­li­ti­et at åtte­barns­mora ikke skal re­fengs­les for­di hun er blitt sy­ke­re.

Dra­pet på Mah­moud Mo­hamma­di (63) skjed­de i pa­rets bo­lig på Hå­nes i Kris­tian­sand fre­dag 26. fe­bru­ar i fjor.

Po­li­ti­et etter­fors­ket om det kun­ne være et po­li­tis­ke mo­tiv som lå bak, men etter kort tid ble kona og pa­rets sønn (35) på­gre­pet og sik­tet for drap.

I slut­ten av mai i fjor til­sto mora å ha drept sin ekte­mann med gjen­tat­te slag mot ho­det med en tung stein.

GRAVD NED

Hun for­klar­te også hvor hun had­de gravd ned draps­vå­pe­net: Ved en søp­pel­bod på ut­si­den av hu­set.

55-årin­gen var også med på en re­kon­struk­sjon, som styr­ket po­li­ti­ets øv­ri­ge be­vis.

Sik­tel­sen mot søn­nen ble først hen­lagt i fe­bru­ar i år, men da var det gått nes­ten ett år si­den han slapp ut fra va­re­tekt.

– Min kli­ent øns­ket å end­re for­kla­ring sist høst. Hun har tenkt mye på hva som er best for bar­na sine. Det har vært hen­nes ut­gangs­punkt hele ti­den i den­ne sa­ken, sier kvin­nens for­sva­rer, Harald Sta­bell.

RIKS­AD­VO­KA­TEN AV­GJØR

I for­ri­ge uke send­te Stats­ad­vo­ka­te­ne i Ag­der sin inn­stil­ling til Riks­ad­vo­ka­ten.

Her tref­fes av­gjø­rel­sen om det skal rei­ses til­ta­le, el­ler om sa­ken skal hen­leg­ges på grunn av sik­te­des psy­kis­ke til­stand.

– Nå av­ven­ter vi Riks­ad­vo­ka­tens av­gjø­rel­se, sier Sta­bell, som fre­dag be­søk­te sin kli­ent i Kris­tian­sand.

På­tale­an­svar­lig Ter­je Kadde­berg Skaar i Ag­der po­liti­dis­trikt me­ner det ikke er be­hov for ny va­re­tekts­fengs­ling av den draps­sik­te­de 55-årin­gen.

På LUK­KET AV­DE­LING

Det sis­te året er 55-årin­gens psy­kis­ke til­stand sta­dig blitt for­ver­ret.

De sak­kyn­di­ge er der­for i tvil om det nå kan gjen­nom­fø­res en ho­ved­for­hand­ling.

Først kon­klu­der­te de un­der tvil med at kvin­nen var straffe­retts­lig til­reg­ne­lig.

Nå er syk­doms­bil­det hen­nes slik at det kan gå mot en hen­leg­gel­se av straffe­sa­ken.

– Hun har vært iva­re­tatt på syke­hus si­den i fjor som­mer. Det var der­for ikke be­hov for noen re­fengs­ling fre­dag, sier Kadde­berg Skaar.

Riks­ad­vo­ka­tens av­gjø­rel­se er ven­tet å kom­me snart.

KUR­DISK LE­DER­SKIK­KEL­SE

Mah­moud Mo­hamma­di (63) var po­li­tisk flykt­ning. Han kom til Norge fra Iran i 1998. I hjem­lan­det had­de han i fle­re ti­år vært ak­tiv i Kur­dis­tans de­mo­kra­tis­ke par­ti (KDP).

Han var også en kjent le­der for en mi­li­tær grup­pe in­nen Pesh­mer­ga-mi­lit­sen.

I Norge fort­sat­te han å job­be for kur­der­nes sak.

TROR MOR ER USKYL­DIG

Ad­vo­kat Ivar Sve­en er bi­stands­ad­vo­kat for sju av Mo­hamma­dis åtte barn. Iføl­ge han me­ner bar­na at mora fortsatt er uskyl­dig.

– Det­te opp­le­ves som for­tvi­len­de for bar­na. De me­ner mor er uskyl­dig. Mer øns­ker jeg ikke å si, sa Sve­en i fjor vår.

Nå sier han at bar­na er svært spent på om mora de­res blir til­talt:

– Vente­tida har vært en vold­som be­last­ning, sier Sve­en

FOTO: ER­LEND OLS­BU

Mah­moud Mo­hamma­di (63) ble drept i sitt hjem på Hå­nes i Kris­tian­sand 26. fe­bru­ar 2016.

FOTO: EIVIND KRIS­TEN­SEN

Det var syn­li­ge blod­mer­ker på dø­ra til hu­set på Hå­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.