Volds­dømt læ­rer får fort­satt un­der­vi­se

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

Læ­re­ren som dømt for vold mot en barne­skole­elev, får fort­set­te å un­der­vi­se ved sko­len. – Hår­rei­sen­de, me­ner ele­vens for­eld­re.

– Det er hår­rei­sen­de at en læ­rer som er dømt for vold mot en elev, får fort­set­te å un­der­vi­se ved sko­len. Har du vært fy­sisk mot bar­na, bør du ikke få job­be med barn igjen, sier ste­fa­ren til gut­ten som i de­sem­ber i fjor ble ut­satt for vold av en læ­rer ved sko­len i Lillesand.

Først i fe­bru­ar i år valg­te gut­ten å for­tel­le om hen­del­sen hjem­me, og mo­ren an­meld­te der­et­ter læ­re­ren til po­li­ti­et for vold mot gut­ten. I mel­lom­ti­den had­de ikke læ­re­ren selv in­for­mert skole­le­del­sen el­ler for­eld­re­ne om hen­del­sen.

TRUKKET ETTER BEINA

Læ­re­ren har i Kris­tian­sand ting­rett er­kjent å ha trukket ele­ven etter bena over gul­vet i skole­bi­blio­te­ket slik at bar­net slo ho­det i dør­stok­ken, før læ­re­ren løf­tet ele­ven etter ar­me­ne og holdt han i luf­ten mot en vegg etter ar­me­ne el­ler skuld­re­ne. Ret­ten me­ner at lære- ren gikk over stre­ken, men tar hen­syn til at hand­lin­gen var spon­tan. Læ­re­ren er ved til­stå­el­ses­dom dømt til 14 da­gers be­tin­get feng­sel med to års prøve­tid, men får fort­set­te å un­der­vi­se ved sko­len.

Det me­ner gut­tens mor og ste­far at stri­der mot opp­læ­rings­lo­ven, som sier at sko­len og skole­ei­er plik­ter å sik­re at ele­vens rett til et godt skole­mil­jø blir opp­fylt.

– HAR FÅTT KONSEKVENSER

– Jeg kan be­kref­te at læ­re­ren fort­satt un­der­vi­ser ved sko­len. Det er gjort en hel­hets­vur­de­ring, der både elev­hen­syn og per­so­nal­hen­syn er veid opp, og vi me­ner at ele­ven som ble ut­satt for det­te er iva­re­tatt, sier sko­lens rek­tor. Rek­to­ren sier at volds­epi­so­den har fått konsekvenser for læ­re­ren, men vil ikke si hvor­dan. Mor og ste­far for­tel­ler at læ­re­ren har fått fort­set­te som gut­tens klasse­for­stan­der i seks må­ne­der fra hen­del­sen skjed­de i de­sem­ber, og ut skole­året 2016/2017. Læ­re­ren skal ikke være klasse­for­stan­der for gut­tens klas­se det kom­men­de året.

– Vi ser vel­dig al­vor­lig på sa­ken, og har be­hand­let den grun­dig som per­so­nal­sak og elev­sak. Ele­vens ve og vel oppi det­te har vært sterkt i fo­kus, sier rek­tor.

ILLUSTRASJONSFOTO: NTB / SCANPIX

Læ­re­ren får fort­satt un­der­vis­ne etter volds­dom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.