Et kupp for en god sak

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - JAN­NE BIR­GIT­TE PREST­VOLD

Søn­dag kan du gjø­re et kupp på Fest­nin­gen, sam­ti­dig som du bi­drar til å støt­te en god sak.

– Vi har fått så man­ge fine ting, både fra folk som har ryd­det i skuf­fer og skap, og bu­tik­ker som har bi­dratt med helt nye ting til auk­sjo­nen, sier Li­ne Raa­en Os­mund­sen og He­le­ne Abus­dal, an­svar­li­ge for søn­da­gens hap­pe­ning på Fest­nin­gen i Kris­tian­sand.

Da ar­ran­ge­rer Fædre­lands­ven­nen og Abi­to mar­keds­dag, med auk­sjon og brukt­mar­ked til inn­tekt for Kreft­for­enin­gen og Thea Ste­ens minne­fond. Ste­en er den unge jour­na­lis­ten som døde av liv­mor­hals­kreft bare 26 år gam­mel. Hen­nes mor, To­ve Ste­en, vil være til ste­de på ar­ran­ge­men­tet.

Li­ne R. Os­mund­sen og He­le­ne Abus­dal lok­ker med gra­tis inn­gang, kafé og nye og eld­re va­rer til hyg­ge­li­ge pri­ser.

– Vi er over­vel­det av gi­ver­gle­den til de næ­rings­dri­ven­de, sier Abus­dal, og for­tel­ler at de har fått gra­tis va­rer til en ver­di av 50.000 kro­ner som skal auk­sjo­ne­res og selges til inn­tekt for den gode sak.

Hun vi­ser fram syk­ler, støv­su­ger, skole­sek­ker, hage­møb­ler og kunst – vel­vil­lig do­nert fra by­ens bu­tik­ker.

– Av klær er det mest brukt, mens man­ge av tin­ge­ne er helt nye og ubruk­te, sier Raa­en Os­mund­sen.

De to er spen­te på om folk be­nyt­ter an­led­nin­gen til å gjø­re et kupp.

RYD­DET I SKA­PE­NE

– Vi vil gjer­ne ha fram at det­te ikke er et van­lig loppe­mar­ked, men også nye, og helt ubruk­te ting, sier de to, som har far­tet by­en rundt de sis­te da­ge­ne og hen­tet sa­ker og ting folk ikke len­ger har bruk for.

Ide­en til mar­ke­det kom da Raa­en Os­mund­sen selv ryd­det i ska­pe­ne hjem­me.

– Man­nen min men­te at vi har alt­for mye som ikke bru­kes, og at det helt sik­kert var man­ge som oss, for­tel­ler Li­ne Raa­en Os­mund­sen.

Fest­nin­gen skal inn­re­des som en bu­tikk, med uli­ke av­de­lin­ger for ting som hø­rer sam­men. Til det får de hjelp av bo­lig­s­tylis­ter, som stil­ler opp gra­tis.

– Det­te er en stor dug­nad, og vi er gla­de og takk­nem­li­ge for alle som bi­drar, sier de to ar­ran­gø­re­ne.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

He­le­ne Abus­dal og Li­ne Raa­en Os­mund­sen fra Fædre­lands­ven­nen kan fris­te med pels­kå­per, brude­kjo­le og man­ge and­re god­bi­ter når de søn­dag ar­ran­ge­rer mar­keds­dag på Fest­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.