Dømt for over­grep mot dat­te­ras venn­in­ne

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - EI­VIND KRIS­TEN­SEN

Mens dat­te­ra had­de over­nat­tings­be­søk, be­gikk fa­ren over­grep mot venn­in­nen (7).

Man­nen i 40-åre­ne nek­tet straff­skyld i Kris­tian­sand ting­rett. Men i den fers­ke dom­men be­mer­ker ret­ten at man­nens for­kla­ring ikke fram­står som tro­ver­dig, og at de tror helt og fullt på den for­nær­me­de jen­ta.

Det var in­gen vit­ner til de to til­fel­le­ne av sek­su­el­le hand­lin­ger som han er fun­net skyl­dig i over­for den sju år gam­le jen­ta.

Mens man­nen vak­let i sin for­kla­ring og had­de pro­ble­mer med å hus­ke, me­ner ret­ten at jen­ta hele ti­den for­klar­te seg nøk­ternt og de­tal­jert.

Det førs­te hen­del­sen fant sted da jen­ta over­nat­tet hos sin venn­in­ne, man­nens dat­ter. Mens hun lå i sen­ga til dat­te­ra, tok man­nen hån­da un­der dyna og be­føl­te hen­ne. Hun har for­klart at hun etter­på bare tenk­te på å dra hjem, men at hun var redd for hvor­dan venn­in­nens far vil­le rea­ge­re.

Hen­del­se num­mer to skjed­de un­der et an­net be­søk på dag­tid da hun var ale­ne med man­nen, som tok hån­da hen­nes og plas­ser­te den på hans kjønns­or­gan.

Det gikk et knapt år før jen­ta vå­get å for­tel­le om over­gre­pe­ne til sin mor. Jen­ta skrev da ned hen­del­sen på en lapp. Man­nen er dømt til sju må­ne­ders feng­sel, i tråd med ak­tors på­stand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.