Vet ikke om and­re

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER -

●● Ge­ne­ral­se - kre­tær i Krist­ne Fri­sko­lers For­bund (KFF), Jan Erik Sund­by, er «ikke helt sik­ker», men vet ikke om noen and­re sko­ler som kun har menn i sty­ret.

– Jeg kjen­ner til sty­rer for vel­dig uli­ke krist­ne tros­sam­funn – alt fra Den ka­tols­ke kir­ke, lu­thers­ke kir­ker og mer ka­ris­ma­tis­ke tros­sam­funn som står bak sko­ler som Oa­sen, men de har alle kvin­ner i sty­re­ne. Det vil over­ras­ke meg vel­dig hvis vi har fle­re sko­ler med en slik be­stem­mel­se her i lan­det, sier han, og leg­ger til:

– Norsk lov er norsk lov, og selv­føl­ge­lig skal også fri­sko­ler dri­ve in­nen­for lov­ver­ket. Hvis det på­pe­kes at en sko­le dri­ves i strid med lo­ven, må de ret­te seg etter på­leg­ge­ne.

KFF har 115 sko­ler som med­lem­mer.

– Sam­fun­dets sko­ler har valgt å ikke være med­lem­mer hos oss, sier Sund­by, og for­tel­ler at de bi­står sine med­lem­mer «hvis det er nød­ven­dig for noen å jus­te­re ved­tek­te­ne sine slik at alt er in­nen­for norsk lov».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.