Fryk­ter mam­ma hav­ner på gam­le­hjem i byen

På Tang­vall er mot­stan­den mot kom­mune­sam­men­slå­ing stor, men i krabbe­køen på Hølle­bryg­ga jub­let en ens­lig ja-mann for stor­kom­mu­ne.

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: JAN­NE BIR­GIT­TE PREST­VOLD jan­ne.b.prest­vold@fvn.no

– Jeg vil jo ikke at mam­ma skal kom­me på gam­le­hjem på Lund, sier fri­sør Bir­te Lar­sen (35).

I sto­len foran hen­ne på Zikk Zakk fri­sør på Tang­vall i Søg­ne sit­ter kun­de Ri­ta Silk med hå­ret i vill uor­den.

Da­gen etter Stor­tin­gets be­slut­ning om å slå sam­men Søg­ne med Song­da­len og Kris­tian­sand, er da­me­ne kla­re i sine me­nin­ger:

– Jeg ser ikke po­en­get. Jeg tror for­de­le­ne med å bo i en li­ten kom­mu­ne for­svin­ner. Jeg tror det ska­per av­stand, og at tje­nes­te­ne blir uper­son­li­ge og tung­vin­te, sier Ri­ta Silk.

– Jeg går i den tro at våre po­li­ti­ke­re gjør det som er best for oss. Men den folke­av­stem­nin­gen var lat­ter­lig. Det er å kas­te bort mas­se tid og pen­ger når de li­ke­vel ikke lyt­ter til re­sul­ta­tet, sier Bir­te Lar­sen.

– FRYKT FOR DET UKJEN­TE

Fri­sø­ren sit­ter i sty­ret i Søg­ne han­dels­for­ening, og sier hun fryk­ter frem­ti­den for de næ­rings­dri­ven­de i byg­da.

– Det­te kan rive ned det vi prø­ver å byg­ge opp, med den sen­tra­li­se­rings­ive­ren som rå­der, sier hun.

– Tang­vall som sen­trum skal vel be­stå?

– Det vet vi jo ikke. Og det er vel noe av po­en­get her; at vi fryk­ter det ukjen­te. Had­de vi visst mer kon­kret hva føl­ge­ne av sam­men­slå­in­gen ble, vil­le det vært let­te­re å for­hol­de seg til den, sier Lar­sen.

Rundt et kafé­bord på Frø­ken Lyng sit­ter tre­klø­ve­ret Kal­le And­re­sen (59), Roy Aa­nen­sen (68) og Gun­vor Arne­sen (61).

– SØG­NE ER BEST

– Det er for jæklig, sva­rer And­re­sen på vårt spørs­mål om hva han sy­nes om stor­kom­mu­nen Søg­ne, Kris­tian­sand og Song­da­len.

– Vi har det su­ve­rent i den­ne byg­da som vi har det. Nå reg­ner jeg med at kom­mu­na­le ge­by­rer og bo­lig­skat­ten går opp. Og hvis vi skal på gam­le­hjem, kan vi ri­si­ke­re å bli sendt til Tveit, sier And­re­sen, som me­ner po­li­ti­ker­ne bur­de sett til Dan­mark og kon­se­kven­se­ne av kom­mune­sam­men­slå­in­ger der.

– I Dan­mark leg­ger de ned sko­ler og post­kon­tor, fast­slår And­re­sen.

– Søg­ne er den bes­te kom­mu­nen jeg har bodd i. Jeg har be­hov for en del hjelp, og det har ald­ri vært vans­ke­lig å få det jeg tren­ger. Det er ikke sik­kert det blir like greit i en stor kom­mu­ne, sier Roy Aa­nen­sen.

– Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får, nik­ker Gun­vor Arne­sen.

TROR IKKE På FUR­RE

Ved nabo­bor­det sit­ter et par fra Hor­te­mo i Song­da­len og drik­ker kaf­fe. De be­sø­ker gjer­ne Søg­ne, men vil­le helst for­blitt na­bo­er, i selv­sten­di­ge kom­mu­ner.

– All his­to­rie til­si­er at de sto­re kla­rer seg, mens de små skrum­per og mis­ter sine til­bud. Jeg har in­gen tro på at Fur­re skal ska­pe ver­di­er i dis­trik­tet, sier Øy­stein Åsan (71).

– De vil bare ha flest mu­lig til å bo i byen, me­ner kona Ka­rin Åsan (72).

– Vi har en ord­fø­rer som sier at fler­tal­let må re­spek­te­res i den­ne sa­ken, men da de spur­te folk, sa fler­tal­let nei, på­pe­ker man­nen hen­nes, og leg­ger til: Hvor­for spør­re når re­sul­ta­tet ikke ak­sep­te­res?

I krabbe­køen på Hølle­bryg­ga er to­nen en an­nen enn i ka­fe­en og sa­lon­gen på Tang­vall. Det vil si – én ens­lig sva­le ro­per et be­kref­ten­de ja når vi spør om det fin­nes noen som er for stor­kom­mu­nen.

– Jeg er vel­dig for, vel­dig! Og jeg tør å stå for det!

Pet­ter E. Pe­der­sen (59) løf­ter ne­ven tri­um­fe­ren­de og me­ner en stor­kom­mu­ne med Søg­ne, Song­da­len og Kris­tian­sand er det bes­te som kun­ne skjedd.

– El­ler egent­lig det nest bes­te; jeg vil­le helst hatt K5. Hoved­ar­gu­men­tet mitt er at det blir for små en­he­ter til å løse fel­les­opp­ga­ve­ne på en god måte, sier han.

Pe­der­sen er opp­vokst i Vågs­bygd, og har bodd i Søg­ne i 30 år.

– Hva er nær­het? Folk er red­de for å for­svin­ne i en stor­kom­mu­ne, men det bor tre gan­ger så man­ge i Vågs­bygd som i Søg­ne. Med den nye vei­en vil det bli kor­te­re fra Søg­ne til byen enn fra And­øya til byen, på­pe­ker han.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Pet­ter E. Pe­der­sen sik­ret seg krab­ber til fre­dags­ko­sen, og jub­ler for at Søg­ne blir en del av stor­kom­mu­nen.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Ekte­pa­ret Øy­stein og Ka­rin Åsan fra Song­da­len drik­ker gjer­ne kaf­fe i Søg­ne, men har ikke noe øns­ke om fel­les kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjon.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Kal­le And­re­sen (t.v.), Roy Aa­nen­sen og Gun­vor Arne­sen er skjønt eni­ge om at Søg­ne er ver­dens bes­te kom­mu­ne å bo i, og kla­rer seg grei­est ale­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.