Minst tre kom­mune­styre­med­lem­mer vars­ler om­kamp i Lin­des­nes

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN jar­le.mar­tin­sen@fvn.no

Det blir tro­lig om­kamp i Lin­des­nes mot sam­men­sam­men­slå­ing der­som mu­lig­he­ten åp­ner seg. Minst tre kom­mune­styre­med­lem­mer sier de vil ha en re­ver­se­ring.

– Ja, det skal være sik­kert. Det er el­le­vilt, det Stor­tin­get har ved­tatt, og det bare med én stem­mes over­vekt, sier Thor Gil­bert­son i Pen­sjo­nist­par­ti­et.

Ar­bei­der­par­ti­ets le­del­se har sagt at de vil gi kom­mu­ner, som nå tvin­ges sam­men med sine na­bo­er, mu­lig­he­ten til å søke om å få det­te re­ver­sert. For­ut­set­nin­gen er da na­tur­lig­vis at det blir et re­gje­rings­skif­te.

Gil­bert­son er ikke ale­ne. Også Sen­ter­par­ti­ets Kåre Stei­nar Hansen vil stem­me for re­ver­se­ring om han får sjan­sen.

– Jeg hå­per det kom­mer så langt. Jeg øns­ker in­gen sam­men- slå­ing, ver­ken med Man­dal el­ler and­re. Skjer det, mis­ter vi be­ty­de­lig inn­fly­tel­se over da­gens kom­mu­ne og dets fram­tid, sier han.

Så ty­de­lig er også gruppe­le­der for KRF, Svein Lyse­støl.

– Jeg har in­gen skrup­ler med å ta en om­kamp på det­te. Jeg me­ner det Stor­tin­get har gjort ikke er le­gi­timt når det er et så ty­de­lig ved­tak mot det­te i kom­mune­sty­ret og fler­tall mot i be­folk­nin­gen, sier han.

Det han sik­ter til er at kom­mune­sty­ret i mai i fjor stem­te ned tan­ken om sam­men­slå­ing med Man­dal og Mar­nar­dal med 14 mot 7 stem­mer.

Man­ge av mot­stan­der­ne støt­tet seg til folke­av­stem­nin­gen to må­ne­der tid­li­ge­re der 57 pro­sent sa nei.

Pro­ses­sen med sam­men­slå­in­gen mel­lom de tre kom­mu­ne­ne er kom­met godt i gang, blant an­net ved at det er an­satt en pro­sjekt­le­der. Det var mu­lig for­di

Lin­des­nes kom­mune­sty­re i vår ved­tok en slik tyv­start len­ge før Stor­tin­gets ved­tak.

– Men selv om ar­bei­det er i gang, kan jeg ikke se at det har be­tyd­ning, sier Lyse­støl.

Fle­re and­re i kom­mune­sty­ret sier de vil vur­de­re å stem­me for re­ver­se­ring.

– Ja, kom­mer sa­ken opp som en mu­lig­het vil jeg vur­de­re en slik om­kamp. Jeg er fryk­te­lig skuf­fet over ved­ta­ket på Stor­tin­get, sier kom­mune­styre­re­pre­sen­tant og eks­ord­fø­rer Ivar Lin­dal.

Det sam­me sier Frps Nancy The­re­se Olsen. And­re, som Alf Ose­stad (H), som stem­te mot sam­men­slå­ing med Man­dal, sier han vil bøye seg for ved­ta­ket i Stor­tin­get og vil ikke ha om­kamp.

Ord­fø­rer Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen (H) er til­freds med at det nå går mot sam­men­slå­ing.

– Så vet jeg jo at det fort­satt er kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­ter som øns­ker om­kamp. Det er i så fall le­gi­timt der­som en ny re­gje­ring be­stem­mer at det skal bli en slik mu­lig­het, sier hun.

Men nå for­hol­der hun seg til Stor­tin­gets ved­tak og vil ha full fo­kus mot ny stor­kom­mu­ne fra 1. ja­nu­ar 2020.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Pen­sjo­nist­par­ti­ets Thor Gil­bert­son har vært en mar­kert mot­stan­der av sam­men­slå­ing med Man­dal og Mar­nar­dal. Han og fle­re and­re i kom­mune­sty­ret vil ha om­kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.