Brøt med par­ti­et – kan bli straf­fet

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: TONE SAND­BERG tone.sand­berg@fvn.no

Inge­bjørg God­ske­sen brøt mot Frps ved­tek­ter da hun holdt på å vel­te kom­mune­re­for­men i Stor­tin­get 8. juni. Parti­top­pe­ne er fore­lø­pig tau­se om hvil­ke føl­ger det vil få.

– For meg var det vik­tig å føl­ge det jeg gikk til valg på. Det hand­let om min tro­ver­dig­het, og jeg er vel­dig be­kvem med det jeg gjor­de, sier Inge­bjørg God­ske­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Stor­tings­re­pre­sen­tan­ten fra Aust-ag­der tros­set tors­dag sitt eget par­ti og stem­te nei til tre av sam­men­slå­in­ge­ne i kom­mune­re­for­men.

Had­de yt­ter­li­ge­re én re­pre­sen­tant gjort det sam­me, vil­le ikke Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len blitt slått sam­men, ei hel­ler Man­dal, Mar­nar­dal og Lin­des­nes.

Der­med fikk hun ikke bare «15 mi­n­utes of fa­me» i det na­sjo­na­le rampe­ly­set, God­ske­sen brøt også klart med par­ti­ets re­gel­verk.

«Hvis ikke an­net er ved­tatt av grup­pen, er med­lem­me­ne bun­det til å stem­me slik gruppe­mø­tet be­stem­mer», he­ter det i pa­ra­graf 22 i Frps ved­tek­ter.

Og stor­tings­grup­pen, un­der le­del­se av Ha­rald Tom Nesvik, had­de be­stemt at alle de 29 re­pre­sen­tan­te­ne skul­le stem­me for samt­li­ge sam­men­slå­in­ger, også der det måt­te bru­kes tvang.

BE­KREF­TER RE­GEL­BRUDD

Kom­mu­nal­ko­mi­te­ens le­der, og saks­ord­fø­rer for kom­mune­re­for­men, Hel­ge A. Njå­stad (Frp) be­kref­ter over­for Fædre­lands­ven­nen at God­ske­sen har be­gått ved­tekts­brudd. «Ut over det in­gen kom­men­tar enda», skri­ver han i en sms.

Også Ha­rald Tom Nesvik kni­per lep­pe­ne sam­men: «Det har jeg ikke til hen­sikt å kom­men­te­re per nå», skri­ver han på spørs­mål om God­ske­sens tros­sing av parti­pis­ken.

Da­gen etter at hun holdt det po­li­tis­ke Nor­ge på pine­ben­ken, og sør­get for at tre av kom­mune­sam­men­slå­in­ge­ne ble ved­tatt med bare 85 mot 84 stem­mer, er God­ske­sen like blid. Hun le­ver godt med ved­tekts­brud­det, og sier hun ikke fryk­ter kon­se­kven­ser.

«SHOP­PET»

Men God­ske­sen stem­te ikke mot samt­li­ge tvangs­sam­men­slå­in­ger. I til­legg til de to i VestAg­der, sa hun nei til en fu­sjon av Sogn­dal, Ba­le­strand og Lei­kan­ger. De øv­ri­ge åtte tvangs­sam­men­slå­in­ger stem­te hun for, slik at fler­tal­let ble 86-83.

– Jeg sa jeg kom til å «shop­pe» litt ved av­stem­nin­gen, sier hun.

– Men det ble jo brukt tvang i el­le­ve til­fel­ler. Hvor­for gikk du bare mot tre?

– Det var de jeg had­de best kjenn­skap til. I til­legg til de i Vest-ag­der, fikk jeg også stor på­gang fra Sogn og Fjor­da­ne. De and­re had­de jeg ikke inn­blikk i på sam­me måte, og jeg fø­ler jeg må vite bak­grun­nen før jeg går mot noe.

– Ble du ut­satt for press til å føl­ge parti­lin­jen?

– Ha­rald Tom Nesvik kom selv på mitt kon­tor og an­mo­det meg om å gjø­re det. Han har en fin måte å pra­te på, og opp­før­te seg som han bur­de i må­ten å tak­le meg på, slik at jeg ikke ble ra­sen­de.

BARE TO SA NEI

Men bare to re­pre­sen­tan­ter sa nei til ett Ag­der da Stor­tin­get stem­te tors­dag kveld: Inge­bjørg God­ske­sen og Fred­dy de Rui­t­er (Ap). God­ske­sen for­la­ter nå Stor­tin­get etter to pe­rio­der etter å ha tapt no­mi­na­sjons­kam­pen mot Ås­hild Bruun-gun­der­sen.

– Av­stem­nin­gen i Stor­tin­get vi­ser med all ty­de­lig­het at det ikke er et bredt po­li­tisk fler­tall for kom­mune­re­for­men. Og når Høy­re og Frp nå øns­ker å for­ster­ke re­for­men yt­ter­li­ge­re, er det klart det­te blir en vik­tig sak i valg­kam­pen.

Det sier Sp-le­der Tryg­ve Slags­vold Ve­dum til Fædre­lands­ven­nen da­gen etter den nerve­pir­ren­de av­stem­nin­gen. Det var Ve­dum som sør­get for at samt­li­ge 169 re­pre­sen­tan­ter måt­te møte for å vise hva de men­te.

FOTO: TONE SAND­BERG

Inge­bjørg God­ske­sen holdt Stor­tin­get på pine­ben­ken en hel dag før hun gikk mot sitt eget par­ti.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.