Liv­red­de for ulyk­ker

Fre­dag be­slag­la po­li­ti­et tre fø­rer­kort på Varodd­broa. – Livs­far­lig, sier Hå­vard Da­ni­el­sen som må stå og job­be en knapp me­ter fra rå­kjø­rer­ne.

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: JAN ODD­VAR EIDE jan.odd­var.eide@fvn.no

– Jeg står med en vaier-sag som skjæ­rer av midt­de­le­ren inn til gang- og syk­kel­sti­en. Den har en vaier som går rundt med en has­tig­het på 18 me­ter per se­kund. Den kre­ver full opp­merk­som­het hele ti­den. Når det da kom­mer stør­re kjøre­tøy i 80-90 el­ler 100 kilo­me­ter i ti­men, da er det ikke mu­lig å stå stø­dig. Vi blir tatt med av drag­su­get, for­tel­ler Da­ni­el­sen.

KJØ­RER I 100 KM/T

– Det går greit når folk kjø­rer i 50 km/t. Men has­tig­he­te­ne for­bi her er helt oppe i 100 kilo­me­ter i ti­men, for­tel­ler han.

De tre bi­lis­te­ne som mis­tet fø- rer­kor­tet fre­dag un­der po­li­ti­ets kor­te kon­troll, kjør­te i 78 og 89 km/t.

– Vi er liv­redd for at det kan skje uhell her. Vi er redd for at last på bi­ler kan bli kas­tet inn her. Vei­en er smal. Det gjel­der beg­ge kjøre­fel­te­ne. Det er knapt plass til to trai­le­re i bred­den. Fre­kven­sen på tu­tin­gen øker. Det er ikke plass. Når to trai­le­re kom­mer sam­ti­dig i hvert sitt felt, er det full krig. Med høye has­tig­he­ter øker fa­ren for uhell. Vin­den kan være sterk her på broa, gjer­ne dob­belt så sterk som det som er meldt. I til­legg kom­mer drag­su­get etter de sto­re bi­le­ne, som øker med has­tig­he­ten på kjøre­tøy­ene, sier Da­ni­el­sen.

– Men bus­se­ne er verst. De kjø­rer jevnt over vel­dig fort, leg­ger han til.

Høy­den på vei­fen­de­ren som skal be­skyt­te oss, er bare en me­ter, sier han.

❞ Når det da kom­mer stør­re kjøre­tøy i 80-90 el­ler 100 kilo­me­ter i ti­men, da er det ikke mu­lig å stå stø­dig. HÅ­VARD DA­NI­EL­SEN, an­satt i Be­tongs­aging AS

MÅT­TE VRI OPP UN­DER­BUK­SA

I til­legg til høy fart, vind, drag­sug og ikke minst støy­en, har de sto­re ned­børs­meng­de­ne den sis­te uka satt prik­ken over i-en. For i vei­ba­nen er det to-tre centi­me­ter dype spor, der regn­van­net sam- les i små el­ver.

– Jeg står midt i vann­spru­ten. De som kjø­rer for­bi en­ser oss ikke i det hele tatt. Vann­søy­len står over meg for hver bil som pas­se­rer. Jeg har ald­ri noen gang vært så våt på jobb. Da jeg kom hjem i går måt­te jeg vri opp un­der­buk­sa, for­tel­ler Da­ni­el­sen.

SIK­KERT OPP TIL 50 KM/T

Pro­sjekt­le­der Kjell Solt­vedt i Sta­tens veg­ve­sen sier de har hatt kon­takt med po­li­ti­et for å få fle­re kon­trol­ler på broa. De har også bedt de an­sat­te om å ikke job­be så nær vei­fen­de­ren, og ar­bei­de slik at de kan stå lengst mu­lig unna tra­fik­ken.

Den enes­te fy­sis­ke sik­rin­gen ar­bei­der­ne på Varodd­broa har, er den sam­men­hen­gen­de be­tong­fen­der som er 15 centi­me­ter øverst, 40 centi­me­ter brei ne­derst, og en me­ter høy.

– De er god­kjent når farts­gren­sen er 50 km/t, sier pro­sjekt­le­der Kjell Solt­vedt i Sta­tens veg­ve­sen.

– Men vi er av­hen­gig av tra­fi­kan­te­ne hol­der farts­gren­sen, og at de som job­ber der gjør ar­bei­det på en så sik­ker måte som de kan, leg­ger han til.

– Men dere vet at farts­gren- sen bry­tes hver dag fra mor­gen til kveld?

– Vi vur­de­rer sik­ker­he­ten hele ti­den, og er åpen for å gjø­re end­rin­ger, hvis noen kan kom­me med gode for­slag. Men det er be­gren­set med plass her, sier Solt­vedt.

FREM­KOM­ME­LIG­HET

– Prio­ri­te­rer dere fram­kom­me­lig­het foran sik­ker­het?

– Nei, jeg me­ner vi ikke gjør det. Vi har gjort det vi kan, sier han.

– Hva med farts­hum­per? Ett kjøre­felt – ikke to?

– Det er til­tak som vi har vur­dert og vil vur­de­re igjen, sier Solt­vedt.

– Men farts­hum­per kan også være pro­ble­ma­tisk for stør­re kjøre­tøy­er, sier han.

– Er du redd for ulyk­ker på broa?

– Vi er all­tid opp­merk­som på mu­li­ge ulyk­ker, og gjør ting så godt vi kan for at det ikke skjer, sier Solt­vedt.

Ar­bei­det med midt­de­le­ren på broa er be­reg­net fer­dig om to uker. Da end­res kjøre­møns­te­ret.

FOTO: JAN ODD­VAR EIDE

Hå­vard Da­ni­el­sen i Be­tongs­aging AS job­ber en halv­me­ter fra sto­re og små kjøre­tøy som kjø­rer dob­belt så fort som farts­gren­sen på 50 km/t til­la­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.