Hele hav­na øvde på an­grep

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: MA­RIE N. KALVE­HA­GEN ma­rie.kalve­ha­gen@fvn.no

Med lø­spa­tro­ner og falskt blod jak­tet 1200 Hv-sol­da­ter på en tenkt fien­de i hav­na i Kris­tian­sand.

– Det er vel­dig vik­tig å øve slik at vi kan bi­stå når det trengs. Kjer­nen til Heime­ver­net er ev­nen til å kun­ne stil­le på kort var­sel, og da er det nød­ven­dig med sli­ke øvel­ser, sier Cato Kvit­ne, or­logs­kap­tein og le­der for spill­sta­ben fra HV09.

Rundt 1200 sol­da­ter har den­ne uken dre­vet øvel­ser i Kris­tian­sand sen­trum. Sam­men med po­li­ti­et, Havne­ve­se­net, Kje­vik luft­havn og en rek­ke and­re ak­tø­rer skal de tre­nes på å sik­re sam­funns­vik­tig in­fra­struk­tur i en tenkt krise­si­tua­sjon.

ØVEL­SE GJAL­LAR­HORN

Øvel­se Gjal­lar­horn er den størs­te og vik­tigs­te øvel­sen for Ag­der- og Ro­ga­land­heime­verns­dis­trikt 08 i år. HV08 tre­nes av nabo­re­gio­nen, Ber­gen­hus heime­verns­dis­trikt 09.

– Vi vil være syn­lig i by­bil­det hele hel­gen. Vi tre­ner på hånd­he­vel­ses­bi­stand, alt­så å bi­stå po­li­ti­et. Det er en kom­pleks øvel­se som tar for seg trus­ler mot fle­re ob­jekt sam­ti­dig, sier Kvit­ne vi­de­re.

Kvit­ne for­tel­ler vi­de­re at de tar for seg en si­tua­sjon der det er na­tur­lig for po­li­ti­et å be om bi­stand fra for­sva­ret. Rundt 15 po­liti­folk var del­ak­tig i øvel­sen fre­dag.

Hen­sik­ten med øvel­sen er å styr­ke sam­ar­bei­det mel­lom for­sva­ret og det si­vi­le, og der­av re­du­se­re re­ak­sjons­ti­den ved en skarp hen­del­se.

– En del av po­en­get er å øve på sam­vir­ket mel­lom po­li­ti­et og for­sva­ret. Her er det spe­si­elt kom­mu­ni­ka­sjo­nen oss i mel­lom som må øves på, sier le­der for po­li­ti­ets inn­sats, Olav (som ikke kun­ne opp­gi etter­navn av sik­ker­hets­hen­syn).

Øvel­sen sty­res fra kon­to­ret til Kris­tian­sand havn.

– Det er eks­tremt vik­tig at vi læ­rer å sam­ar­bei­de det si­vi­le opp mot det pri­va­te. Det­te gjør at vi bed­re vet hvor­dan en mi­li­tær ak­tør for­hol­der seg i en gitt si­tua­sjon, så trek­ker vi er­fa­rin­ger ut ifra det vi gjør, sier havne­di­rek­tør Hal­vard Ag­len. Og havne­kon­to­rets opp­ga­ve er: – Vår rol­le er å sør­ge for å hol­de hav­na åpen slik at bå­ter kan kom­me og gå selv om en si­tua­sjo­nen blir til­spis­set. I en slik si­tua­sjon vil­le først fått hjelp av po­li­ti, der­et­ter av Heime­ver­net, sier havne­di­rek­tør.

SKOLE­SKI­PET TRU­ET

Da­gens øvel­se tok ut­gangs­punkt i et an­grep på skole­ski­pet Sjø­kurs. Rundt 60 ele­ver var del­ak­tig i øvel­sen.

– Jeg lå og sov da kap­tei­nen kom og ban­ket på dø­ra. Han ga meg be­skjed om å løpe ut. Jeg rakk ikke en gang ta på meg buk­se, sier Adri­an Sjør­gren, elev ved Sjø­kurs.

– Hvem er fien­den?

– De sa det var en tenkt si­tua­sjon der to per­soner had­de gått amok med kniv om­bord ski­pet, sier Sjø­gren vi­de­re.

Buk­se el­ler ei, ele­ve­ne vir­ket for­nøyd med å ha en litt an­ner­le­des skole­dag.

– Vi fikk be­skjed om at vi var på sik­ker­hets­nivå tre, så mest sann­syn­lig ter­ror. Alt i bå­ten måt­te sten­ges, og vi måt­te ut. Jeg sy­nes det er vel­dig bra at de gjør sli­ke øvel­ser, vi vet jo ald­ri om det kan bli ak­tu­elt, sier Mar­tin Yri Røs­land, elev ved Sjø­kurs.

FOTO: MA­RIE N. KALVE­HA­GEN

Rundt 1200 Hv-sol­da­ter dri­ver den­ne uken øvel­ser i Kris­tian­sand sen­trum.

FOTO: GEIR AR­NE LØLAND/ FOR­SVA­RET

Rundt 1200 Hv-sol­da­ter dri­ver den­ne uken øvel­ser i Kris­tian­sand sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.