Be­slag­la ulov­li­ge tei­ner og garn

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - CHRIS­TI­NA ØST­TVEIT

I pinse­hel­ga ak­sjo­ner­te fle­re eta­ter mot ulov­lig fiske langs kys­ten i Vest-ag­der. Fi­re per­soner an­mel­des for ulov­lig fiske.

Sam­men med po­li­ti­et, Fis­keri­di­rek­to­ra­tet, Skjær­gårds­tje­nes­ten og Kyst­vak­ten V/KV Nor­nen ak­sjo­ner­te Sta­tens Na­tur­opp­syn mot ulov­lig fangst og fiske langs kys­ten av Vest-ag­der. Det ble av­dek­ket flest ulov­li­ge for­hold i Flekke­fjord. Det skri­ver de i en presse­mel­ding.

Til sam­men ble det be­slag­lagt 30 tei­ner og fi­re garn. Det ble også fun­net en san­ke­tei­ne med døde krab­ber.

I til­legg blir tre per­soner an­meldt for ulov­lig fiske med tei­ner, el­ler opp­be­va­ring av hum­mer. Én per­son blir an­meldt for ulov­lig garn­fis­ke.

Eta­te­ne ga også fle­re ad­vars­ler til per­soner som ikke had­de mer­ket fiske­ut­sty­ret sitt godt nok.

Sta­tens na­tur­opp­syn opp­ly­ser at ak­sjo­nen vil bli fulgt opp i lø­pet av som­mer­en.

FOTO: STA­TENS NA­TUR­OPP­SYN

Det­te ut­sty­ret ble be­slag­lagt i Flekke­fjord i pin­sa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.