– Min far had­de vært godt til­freds

Fra og med lør­dag står Klatre­mus klar for å ta imot gjes­te­ne i Dyre­par­kens nye filmstudio.

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no

– Det­te har vi gle­det oss til i lang tid, sa ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Per Arn­stein Aamodt i Kris­tian­sand dyre­park, i åp­nings­ta­len.

Fre­dag etter­mid­dag var det før­pre­miere på det som er en av Kris­tian­sand Dyre­parks sto­re ny­he­ter den­ne se­son­gen – Hakkebakkeskogen Filmstudio.

Ba­ker­mes­ter Hare­pus og el­gen var stol­te snor­klip­pe­re før test­run­den av at­trak­sjo­nen gikk av sta­be­len. Of­fi­si­ell åp­ning for pub­li­kum er lør­dag 10. juni.

– GODT TIL­FREDS

Til ste­de un­der vis­nin­gen fre­dag var re­gis­sø­rer og ani­ma­tø­rer fra Qvis­ten Ani­ma­tion – ska­per­ne bak ani­ma­sjons­fil­men om Hakkebakkeskogen. Bjørn Eg­ner, sønn av Tor­bjørn Eg­ner, var også blant gjes­te­ne.

– Det­te var en spen­nen­de og flott opp­le­vel­se. Jeg tror min far had­de vært godt til­freds, sier Eg­ner til Fædre­lands­ven­nen.

I lik­het med de and­re i lo­ka­let fulg­te han spent med da om­vis­nin­gen star­tet.

På rund­tu­ren, som va­rer rundt 30 mi­nut­ter, kom­mer man tett på og ser hvor­dan ani­ma­sjons­fil­men blir til. Her mø­ter man også igjen alle duk­ke­ne fra fil­men.

Det er den vel­kjen­te fi­gu­ren Klatre­mus som guid­er pub­li­kum gjen­nom film­ver­de­nen – der han selv har en av ho­ved­rol­le­ne.

KLATRE­MUS GUIDET

På skjer­mer i lo­ka­let duk­ker blant an­net pro­du­sen­ten og re­gis­sø­ren opp og for­tel­ler om hvor­dan de la­get fil­men. Man får et gjen­syn med uli­ke sce­ner - både i form av ku­lis­ser i sa­len og se­kven­ser på skjer­me­ne.

– Det var fan­tas­tisk å se kom­mu­ni­ka­sjo­nen mel­lom det som fore­går på skjer­me­ne og Klatre­mus i sa­len. De har vir­ke­lig klart å gjen­ska­pe det som vi tid­li­ge­re har sett i film­pro­duk­sjo­nen, sier Eg­ner.

Og ar­bei­det med fil­men har vært en møy­som­me­lig pro­sess. Pro­du­sent Ove Hei­borg fra Qvis­ten Ani­ma­tion AS, sier det er spe­si­elt å få vist fram hånd­ver­ket på den­ne må­ten.

– EN FAN­TAS­TISK REISE

– Det er helt unikt. Her får vi vist fram man­ge for­skjel­li­ge ty­per hånd­verk og alt som lig­ger bak fil­men. Vi er vel­dig for­nøy­de og hå­per at det­te blir tatt godt i mot.

Ani­ma­sjons­fil­men om Dy­re­ne i Hakkebakkeskogen had­de pre- miere på nors­ke ki­no­er 2. jule­dag i fjor.

– Å få job­be med Eg­ners uni­vers har vært vel­dig stort, men også litt skum­melt. Alle har jo et for­hold til det­te, men vi har hele ti­den hatt en god dia­log med Bjørn (Eg­ner, journ.anm). Det har vært en stor pro­sess og en fan­tas­tisk reise, leg­ger han til.

Hakkebakkeskogen filmstudio har en stør­rel­se på 1000 kvad­rat­me­ter, og har ka­pa­si­tet til å ta imot 2500 gjes­ter hver dag.

– Vi har stor tro på at det­te vil fun­ge­re og er for­nøy­de med gjen­nom­fø­rin­gen i dag. Jeg gle­der meg til i mor­gen. Da kom­mer alle bar­na, og det er jo de som er de egent­li­ge dom­mer­ne, sier Per Arn­stein Aamot.

Stu­dio­et lig­ger på top­pen av åsen mel­lom Hakke­bakke­sko- gen og bade­lan­det, ved si­den av Sir­kus Je­sper.

Dyre­park-sje­fen har tid­li­ge­re opp­lyst til Fædre­lands­ven­nen at in­ves­te­rin­gen har kos­tet mel­lom fem og sju mil­lio­ner kro­ner. Drifts­kost­na­de­ne vil ut­gjø­re tre mil­lio­ner år­lig.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Gjes­te­ne som be­sø­ker Hakkebakkeskogen Filmstudio blir guidet av Klatre­mus gjen­nom film­ver­de­nen. Pub­li­kum får på nært hold se hvor­dan ani­ma­sjons­fil­men ble til.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Bjørn Eg­ner, sønn av Tor­bjørn Eg­ner, fulg­te spent med un­der rund­tu­ren i film­stu­dio­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.