Her ri­ves gjer­det rundt gam­le sta­dion

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - CHRIS­TI­NA ØST­TVEIT

– Vi øns­ker å gjø­re om­rå­det mer åpent og trygt for be­boer­ne, sier Leif Ema­nu­el­sen, le­der av Fram­nes og Ku­hol­men vel­for­ening.

– Det­te har vi kjem­pet for i man­ge år. En­de­lig har vi fått gjen­nom­slag for å rive gjer­det. Om­rå­det blir mye mer til­gjen­ge­lig, sier Jostein Jo­hann­es­sen.

Vel­for­mann Leif Ema­nu­el­sen for­tel­ler at ri­vin­gen fore­går på dug­nad.

– Kom­mu­nen har ikke kun­net set­te av pen­ger. Der­for til­bød vi oss å gjø­re job­ben med å rive gjer­det. Park­ve­se­net kom­mer sei­ne­re for å fjer­ne bus­ke­ne, sier Ema­nu­el­sen.

I førs­te om­gang har de star­tet med å rive gjer­det på si­den mot Teglverks­vei­en. Også gjer­det mot Øst­re Ring­vei skal ri­ves. Der vil det kom­me et net­ting­gjer­de etter­som det spil­les fot­ball på den si­den av sta­dion, sier han.

Ema­nu­el­sen tror at åp­nin­gen av om­rå­det også vil bi­dra til å gjø­re by­de­len enda tryg­ge­re. Ar­bei­det med å ska­pe en tryg­ge­re by­del har bak­grunn blant an­net i dob­belt­dra­pe­ne ved Wilds Min­ne sko­le i fjor.

CHRIS­TI­NA ØST­TVEIT FOTO:

Tors­dag star­tet ri­ving av gjer­det rundt gam­le sta­dion på Lund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.