Sluk­ket brann i lei­lig­hets­kom­pleks

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

En per­son fikk helse­hjelp på ste­det etter at det brøt ut brann i et lei­lig­hets­kom­pleks på Fe­vik.

Po­li­ti­et meld­te om stor røyk­ut­vik­ling etter at det brøt ut brann i et lei­lig­hets­kom­pleks på Fe­vik fre­dag mor­gen. Like før klok­ken 11 opp­lys­te po­li­ti­et at bran­nen var sluk­ket, en time etter at den ble vars­let klok­ken 09.47.

Det har brent i fle­re bo­der i kjel­le­ren i byg­get. Brann­år­sa­ken er fore­lø­pig ikke kjent.

Ved 10-ti­den eva­ku­er­te po­li­ti og brann­ve­sen be­bo­ere fra lei­lig­hets­byg­get. En per­son ble sjek­ket av am­bu­lanse­per­so­nell på ste­det. Det er ikke meldt om fle­re per­son­ska­der.

– 21 per­soner som er re­gist­rert på adres­sen i folke­re­gis­te­ret. Ar­bei­det med å få over­sikt over alle be­boer­ne vil nok ta noe tid, et­ter­som det­te er et tids­punkt på da­gen der man­ge er på jobb, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der Ole Bjørn Klei­va­ne.

Ved 10.30-ti­den var alle be­boer­ne med adres­se på ste­det gjort rede for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.