May skal re­gje­re med støtt

There­sa May gam­blet og tap­te fler­tal­let i Un­der­hu­set, men hun blir sit­ten­de, med hjelp fra nord­irs­ke unio­nis­ter.

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - NTB

– Det lan­det nå tren­ger, er trygg­het, sier May.

Fre­dag etter­mid­dag var There­sa May hos dron­ning Eliza­beth i Buck­ing­ham Palace for å få det for­mel­le opp­dra­get med å dan­ne re­gje­ring. Etter mø­tet holdt hun en kort rede­gjø­rel­se uten­for Dow­ning Stre­et 10. Hun kom­men­ter­te ikke valg­re­sul­ta­tet, men be­kref­tet at De kon­ser­va­ti­ve vil sam­ar­bei­de med det nord­irs­ke unio­nist­par­ti­et DUP for å få fler­tall for sin po­li­tikk. May om­tal­te for­hol­det mel­lom de to par­ti­ene som «sterkt».

– Jeg vil nå dan­ne en re­gje­ring som kan føre Stor­bri­tan­nia fram­over på det­te kri­tis­ke tids­punk­tet for lan­det vårt, sa May, og trakk fram de fore­stå­en­de brexit-for­hand­lin­ge­ne.

Hun lo­vet å hol­de seg til time­pla­nen og sa at sam­ta­le­ne be­gyn­ner om ti da­ger.

UKJENT FAR­VANN

Det har kom­met fram li­te om hvor­dan sam­ar­bei­det med DUP skal skje, men det skal ikke være snakk om noen koa­li­sjon. Bri­tis­ke medi­er om­ta­ler sam­ar­bei­det mel­lom de to par­ti­ene som «en for­stå­el­se».

– There­sa May ror inn i ukjent far­vann når hun nå må søke støt­te hos de nord­irs­ke unio­nis­te­ne, sier Stor­bri­tan­nia-eks­pert Øi­vind Brat­berg.

Han sier at DUP kan pres­se De kon­ser­va­ti­ve i brexit-for­hand­lin­ge­ne. DUP var for Eu-ut­mel­del­se, men øns­ker en «myk» brexit.

– Vi har sett fra skan­di­na­visk po­li­tikk hvor­dan et li­te par­ti kan få mer makt enn opp­slut­nin­gen til­si­er. Si­tua­sjo­nen i Nord-ir­land er kom­pli­sert, og De kon­ser­va­ti­ve får nok in­gen blanko­full­makt til å føre sin po­li­tikk, sier Brat­berg.

STERKT SVEK­KET

Det er en sterkt vek­ket There­sa May som nå dan­ner ny re­gje­ring. Hen­nes kon­ser­va­ti­ve par­ti er fort­satt Stor­bri­tan­nias størs­te par­ti, men har tapt sitt rene fler­tall i Un­der­hu­set.

– Det­te er en to­tal kata­stro­fe for There­sa May. Det var hun som øns­ket et valg, så det­te re­sul­ta­tet slår di­rek­te til­ba­ke på hen­ne, sier BBCS po­li­tis­ke re­dak­tør Lau­ra Ku­enss­berg.

May skrev ut ny­valg i april for å få styr­ket sin po­si­sjon foran brexit-for­hand­lin­ge­ne. Da ny­val­get ble skre­vet ut, så det ut til å gå mot et brak­valg for May. Må­lin­ge­ne vis­te et for­sprang på 20 pro­sent­po­eng på op­po­si­sjons­par­ti­et Labour, men le­del­sen skrum­pet sak­te, men sik­kert inn fram mot val­get. At May skul­le tape fler­tall i Par­la­men­tet kom li­ke­vel over­ras­ken­de på de fles­te.

– Jeg er vel­dig over­ras­ket. Iføl­ge må­lin­ge­ne lå hun jo an til å få et kom­for­ta­belt fler­tall. Men hun gjor­de en dår­lig valg­kamp og blir straf­fet for alle fei­le­ne hun gjor­de, sier første­lek­tor Jan Erik Mu­stad ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der. Han er i London for å føl­ge val­get og sier at det nå er fle­re og fle­re som an­ty­der at det kan bli ny­valg al­le­re­de i høst.

– Der­som There­sa May ikke får gjen­nom sa­ker knyt­tet til brexit­for­hand­lin­ge­ne og vik­ti­ge in­nen­riks­po­li­tis­ke sa­ker, har hun ikke noe an­net valg enn å ut­ly­se ny­valg, sier Mu­stad.

LABOUR BER MAY Gå

Bri­tis­ke avi­ser er ikke nå­di­ge mot May da­gen der­på.

Tab­lo­i­de Dai­ly Mail be­skri- ver val­get med føl­gen­de set­ning: «Hun tab­bet seg ut».

Mays parti­kol­le­ga, tid­li­ge­re fi­nans­mi­nis­ter Ge­or­ge Os­bor­ne, be­skri­ver opp­tre­de­nen hen­nes i valg­kam­pen som stiv, og kal­ler pro­gram­met hen­nes en kata­stro­fe. Os­bor­ne, som nå er re­dak­tør for London Evening Stan­dard, leg­ger til at hun ikke vil over­le­ve len­ge som stats­mi­nis­ter.

Labours le­der Jere­my Cor­byn ber May gå av etter det dår­li­ge valg­re­sul­ta­tet. Han sier at det po­li­tis­ke land­ska­pet i Stor­bri­tan­nia er for­and­ret, og at fol­ket har av­vist den kon­ser­va­ti­ve lin­jen.

Da det bare gjen­sto re­sul­ta­ter fra én av de 650 valg­kret­se­ne, vis­te det en fram­gang på 29 se­ter for Labour.

Øi­vind Brat­berg kal­ler re­sul­ta­tet «et even­tyr­lig løft» for Cor­byn, og pe­ker på at re­sul­ta­tet er langt bed­re for Labour enn noen for­ven­tet. Langt fle­re unge bri­ter avga stem­me i det­te par­la­ments­val­get enn tid­li­ge­re, og det var med å gi Labour et løft.

Da 649 kret­ser var talt, had­de Labour 261 se­ter, mot De kon­ser­va­ti­ves 318. Det kre­ves 326 se­ter for å få fler­tall, og det kan De kon­ser­va­ti­ve få ved hjelp til av DUP, som får ti se­ter.

PARTI­LE­DER GÅR

Val­get har krevd en parti­le­ders av­gang. UKIPS le­der Paul Nut­tall går av etter et elen­dig valg­re­sul­tat. Det Eu-skep­tis­ke og inn­vand­rings­kri­tis­ke par­ti­et UKIP mis­tet sitt ene sete i Un­der­hu­set i tors­da­gens valg og en fikk en opp­slut­ning på bare 1,8 pro­sent. Nut­tall valg­te fre­dag å trek­ke seg med umid­del­bar virk­ning.

I Skott­land var det til­bake­gang for uav­hen­gig­hets­par­ti­et SNP, som mis­tet 21 av sine 56 se­ter i Un­der­hu­set. To av par­ti­ets sen­tra­le po­li­ti­ke­re, nest­le­der An­gus Ro­bin­son som har le­det parti­grup­pa i West­min­ster, og den tid­li­ge­re Snp-le­de­ren Alex Sal­mond, tap­te beg­ge sine se­ter.

Valg­re­sul­ta­tet vi­ser også at for førs­te gang i his­to­ri­en får det nye Un­der­hu­set minst 200 kvin­ner.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Jere­my Cor­byn og Labour er val­gets sto­re sei­er­her­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.