Kei­se­ren får ab­di­se­re

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - NTB

Par­la­men­tet i Ja­pan ved­tok fre­dag en lov som gjør det mu­lig for kei­ser Aki­hi­to å ab­di­se­re.

Det kan in­ne­bære den førs­te ab­di­ka­sjo­nen i lan­det på 200 år. Aki­hi­to (83) sig­na­li­ser­te i fjor at øns­ket å tre til­ba­ke etter nes­ten 30 år som mo­nark. Han har blitt be­hand­let for pro­stata­kreft og har vært gjen­nom en hjerte­ope­ra­sjo. Ak­hi­t­os øns­ke vis­te seg å bli en ut­ford­ring, etter­som det ikke fan­tes en lov i Ja­pan som re­gu­le­rer hvor­dan en kei­ser trek­ker seg til­ba­ke. Fre­dag god­kjen­te par­la­men­tet i Ja­pan en en­gangs­re­gel som åp­ner for ab­di­ka­sjon in­nen tre år, kun for Aki­hi­to. Det for­ven­tes at kei­se­rens elds­te sønn, kron­prins Naru­hi­to (57), tar over kei­ser­rol­len i Ja­pan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.