Mind­re gods på jern­ba­nen

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - HEN­RIK IH­ME

Godstra­fikk på bane fort­set­ter å tape for vei, vi­ser fers­ke tall for 2016.

– Tal­le­nes tale er klar: Må­let om å flyt­te gods fra vei til bane har ikke lyk­kes, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i NHO Lo­gis­tikk og Trans­port, Are Kjens­li. Han vi­ser til ny sta­ti­stikk fra SSB, som vi­ser at in­nen­lands gods­trans­port på jern­ba­nen had­de en ned­gang på ni pro­sent i fjor. Si­den 2008 er ned­gan­gen på 16 pro­sent. I na­sjo­nal trans­port­plan for 2018–2029, som Stor­tin­get har til be­hand­ling nå, er det satt av 18 mil­li­ar­der kro­ner til gods­til­tak på jern­ba­nen. Hans Fred­rik Grø­van (KRF) har i Fædre­lands­ven­nen lo­vet bed­ring for gods­tra­fik­ken på Sør­lands­ba­nen, med byg­gin­gen av fle­re krysspor in­klu­dert i gods­pak­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.