Pas­ser­te mil­li­ar­den si­den

I går fei­ret Vi­king­bad at de had­de solgt mas­sa­sje ba dog bade­roms pro­duk­ter for en mil­li­ard si­den opp­star­ten. Fra 2020 sat­ser de på en nor­mal­om­set­ning på en kvart mil­li­ard i året.

Faedrelandsvennen - - ØKO­NO­MI -

– De­re kom en time for seint, ja, hum­rer Stein Vig­go Karl­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Vi­king­bad, for an­led­nin­gen stands­mes­sig an­truk­ket i smo­king og sløy­fe.

Un­der­teg­ne­de og fo­to­gra­fen und­ret seg noe over at vi ble møtt med rød lø­per og fak­ler, men skjøn­te litt mer da vi kom in­nen­for dø­re­ne til Vi­king­bad.

«1 mil­li­ard i om­set­ning si­den opp­start» stod å lese på pla­ka­ter, med glit­ter på gul­vet, bob­ler i glas­se­ne og snit­ter på tal­ler­ke­ne­ne.

NES­TEN DOB­LING

I 2016 ale­ne om­sat­te Vi­king­bad for 186,4 mil­lio­ner kro­ner og satt igjen med 14,5 av dem i re­sul­tat før skatt.

– Vi sy­nes jo det er et bra re­sul­tat, spe­si­elt når vi må for­hol­de oss til en tøf­fe­re kon­kur­ranse­si­tua­sjon og har ut­gif­ter i va­lu­ta som har ste­get med 35 pro­sent, sier Karl­sen.

Sist vi skrev om sel­ska­pet, i 2015, var noe av po­en­get at om- set­nin­gen had­de dob­let seg hvert tred­je år si­den opp­star­ten.

Og selv om det dob­belte av 103 mil­lio­ner (om­set­nin­gen i 2013, journ.anm.) er noe mer enn 186 mil­lio­ner, er det hel­ler ikke langt unna.

– 186 er fak­tisk un­der bud­sjett. Vi bud­sjet­ter­te ikke med dob­ling hel­ler, men tett på, for­tel­ler Karl­sen.

EN KVART MRD.

På en plan­sje på møte­rom­met kan vi se om­set­nin­gen år for år si­den opp­start. 205 mil­lio­ner i 2017 og 250 mil­lio­ner i 2020 står å lese over dia­gram­søy­len.

– Vi kla­rer nok ikke å dob­le hvert tred­je år frem­over om ikke vi end­rer må­ten vi ope­re­rer på i dag, men sat­ser på å nå en nor­mal­om­set­ning som lig­ger rundt en kvart mil­li­ard fra 2020 og ut- over, for­tel­ler Karl­sen og fort­set­ter:

– Vi ope­re­rer kun med rea­lis­tis­ke bud­sjet­ter, og går helt ned på pro­dukt­nivå. Må­let på 250 mil­lio­ner er for­øv­rig kun in­nen­for lande­gren­se­ne og in­nen­for nå­væ­ren­de seg­men­ter og pro­duk­ter. Po­ten­sia­let i kon­ser­net er mye stør­re.

6500 M2 MED LA­GER

For selv om det ikke er be­slut­tet å ut­vi­de uten­lands, til­rette­leg­ges li­ke­vel alt av in­fra­struk­tur og sys­te­mer for å kun­ne star­te in­ter­na­sjo­nalt el­ler ut­vi­de til fle­re bran­sjer på kort var­sel.

I dis­se da­ger er også et 20,5 me­ter høyt la­ger­bygg med grunn­fla­te på 1200 kvad­rat­me­ter i ferd med å fer­dig­stil­les.

– Det står fer­dig i au­gust og gjør at vi to­talt har 6500 kvad­rat­me­ter med la­ger, for­tel­ler Karl­sen.

FAG­MENN SOM KUN­DER

Vi­king­bads kun­der er for­øv­rig kun fag­menn, som vil si rør­leg­ge­re el­ler rør­leg­ger­kje­der.

–Alt går via våre 2000 be­drif­ter­me d fag­menn, og vi har ut­vik­let de­tal­jer­te mon­te­ring s venn­li­ge pro­duk­ter. Det gjør at vi­kan til­by en slutt­reg­ningforet fer­dig­mon­tert pro­dukts o mer kon­kur­ranse­dyk­tig med å kjøpe­selv og få egen rør­leg­ger til å set­te opp, sier Karl­sen.

PRO­DUK­SJON I KI­NA

Fleste­par­ten av pro­duk­te­ne Vi­king­bad sel­ger la­ges for­øv­rig i Ki­na, mens noe la­ges i USA, Skan­di­na­via og Euro­pa for­øv­rig.

– Vi de­sig­ner og ut­vik­ler pro­duk­te­ne, som så la­ges på fab­rik­ker hvor vi har egne kva­li­tets­kon-

FOTO: SOND­RE STE­EN HOL­VIK

Har man nådd en mil­li­ard i om­set­ning er det lov til å fei­re. Noe Vi­king­bad også gjor­de fre­dag mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.