N opp­star­ten

Faedrelandsvennen - - ØKO­NO­MI - TEKST: RICHARD NO­DE­LAND richard.no­de­land@fvn.no

trol­lø­rer, for­tel­ler Karl­sen.

Da be­drif­ten ble opp­ret­tet i 2003 var det kun uten­dørs mas­sa­sje­bad som ble solgt. 13 år se­ne­re ut­gjør den­ne vare­ka­te­go­ri­en snaue 10 pro­sent, mens alt av bade­roms­pro­duk­ter ut­gjør de res­te­ren­de 90 pro­sen­te­ne.

SAM­LIVS­TE­RA­PI

– Vi har hatt en kraf­tig vekst på uten­dørs mas­sa­sje­bad også, og sel­ger 500 av dem år­lig. Men veks­ten og an­de­len av de and­re pro­duk­te­ne har vært mye høy­ere. Ola Nord­mann har det bra og er opp­tatt av vel­være og helse. Og sam­livs­te­ra­pi.

– Sam­livs­te­ra­pi?

– Fak­tisk! Vi har fle­re som har kom­met til oss på mes­ser og sagt at mas­sa­sje­ba­de­ne har gitt dem mu­lig­he­ten til å kom­me bort fra det å glo på tv til å ha gode sam- ta­ler i mas­sa­sje­ba­de­ne, hum­rer Karl­sen.

FRA REGN­SKA­PET

FOTO: SOND­RE STE­EN HOL­VIK

Inn­kjøp- og ikt-sjef Ør­jan Moy Ja­cob­sen (til ven­st­re) og adm. dir. Stein Vig­go Karl­sen kun­ne i 2016 no­te­re seg for en om­set­ning på 186 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.