– Kris­tian­sand er en god by for oss

Faedrelandsvennen - - ØKO­NO­MI - MAG­NUS NØD­LAND SKOGE­DAL

Bil­lig­kje­de Cut­ters åp­ner lør­dag sin tred­je sa­long i Kris­tian­sand.

– Fra før av har vi sa­lon­ger på Sør­lands­sen­te­ret og på San­dens. Når vi nå åp­ner vår tred­je er det en del av en na­tur­lig eks­pan­sjon, sier grün­der Kris­ti­an Hau­ge Sol­heim.

I et lite lo­ka­le i Mar­kens gate 35 åp­ner kje­dens 20. sa­long, med fire sto­ler og 15-mi­nut­ters klip­per. Som på alle de­res sa­lon­ger er det kun klip­ping av hår som gjel­der, in­gen til­leggs­tje­nes­ter, til fast­pris.

VIL OPP TIL 40

– Kris­tian­sand er en god by for oss, og vi har hatt lyst til å åpne i Mar­kens len­ge. Vi­de­re i år job­ber vi for å øke an­tall sa­lon­ger til 40, og vi skal og åpne i Sve­ri­ge. Vi tren­ger ikke stor plass si­den vi ikke har tje­nes­ter som far­ging og vas­king av hår, så det gjør at vi en­kelt kan ta i bruk lo­ka­ler i by­sen­trum og kjøpe­sent­re som el­lers kan være vans­ke­li­ge, sier Hau­ge Sol­heim.

Lør­dag skal lo­ka­le­ne stå fer­dig, like ved ned­lag­te Mar­kens Is & Got­te­ri. Da kje­den først be­gyn­te med sitt lav­pris- kon­sept i Kris­tian­sand rea­ger­te fle­re fra by­ens etab­ler­te fri­sø­rer, noe grün­de­ren tar med stor ro.

– Det er gans­ke na­tur­lig at folk rea­ge­rer når det skjer noe nytt i en bran­sje. Men vi fo­ku­se­rer på for­nøy­de an­sat­te og kun­der, så får kon­kur­ren­te­ne våre si hva de vil, sier han.

NÆR KON­KUR­RENT

30 me­ter unna Cut­ters’ nye lo­ka­le lig­ger Ma­ja’s Sa­long, som i sin tid var først i Nor­ge på drop-in fri­sør. Dag­lig le­der Eva Katri­ne Moi Skøie er ikke be­kym­ret for mer kon­kur­ran­se i Mar­kens.

– Kon­kur­ran­se er bare sunt, men jeg ten­ker også at det må kom­me et met­nings­punkt for hvor man­ge fri­sø­rer som kan være i sam­me om­rå­de, sier hun.

Rett rundt hjør­net, i Hen­rik Wer­ge­lands gate, er det nem­lig en rek­ke for­skjel­li­ge fri­sør­sa­lon­ger.

– Det er lett å star­te ting opp, men vi har holdt ting gå­en­de i 51 år. Vi til­byr hele pak­ken du for­ven­ter å få hos en fri­sør, og gjør ting på vår måte. Det er opp til kun­de­ne å vel­ge hva som er vik­tig for dem, sier Moi Skøie.

FOTO: MAG­NUS NØD­LAND SKOGE­DAL

Her gjø­res nå lo­ka­ler om til å bli fri­sør­sa­long.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.