Aav­ta­le med olje­gi­gant

Faedrelandsvennen - - ØKO­NO­MI - NTB

Stat­oil har inn­gått en av­ta­le med den ki­ne­sis­ke olje­gi­gan­ten Sino­pec, ver­dens nest størs­te olje- og gassel­skap, reg­net i om­set­ning.

Un­der en luk­ket se­re­mo­ni i Sino­pes ho­ved­kvar­ter i Bei­jing fre­dag un­der­teg­net Stat­oil-di­rek­tø­re­ne Jens Økland og Tor Mar­tin An­finn­sen en så­kalt MOU (Me­mo­ran­dum of Un­der­stan­ding) med Sino­pec, skri­ver Af­ten­pos­ten.

Økland be­skri­ver enig­he­ten om det­te for­mel­le ramme­ver­ket som et gjen­nom­brudd som vil ha stor be­tyd­ning for Stat­oils frem­ti­di­ge salg av olje til Ki­na og mu­lig­he­te­ne til «å gjø­re mer sam­men» med det ki­ne­sis­ke stor­sel­ska­pet.

– Av­ta­len åp­ner for sto­re mu­lig­he­ter for økt olje­salg til Ki­na og et be­ty­de­lig og lønn­somt sam­ar­beid med Sino­pec over hele ver­den, sier kon­sern­di­rek­tør for mar­keds­fø­ring og pro­ses­se­ring, Jens Økland.

Han opp­ly­ser at Stat­oils rå­olje­eks­port til Ki­na i fjor var på det høy­es­te nivå noen­sin­ne, 42 mil­lio­ner fat. Det ga Stat­oil vel 18 mil­li­ar­der kro­ner i inn­tek­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.