FAK­TA

Faedrelandsvennen - - ØKO­NO­MI -

Hytte­sel­ska­pe­ne

● Fle­re tom­te- og hytte­sel­skap har solgt tom­ter og hyt­ter på Øy­sang i Ri­sør og Høy­land i Lindesnes.

● Hoved­sel­ska­pe­ne NTB Eien­dom, Na­tur­hyt­ten og Fri­tids­ei­en­dom­mer er kon­kurs.

● Det sam­me er en hel rek­ke and­re sel­ska­per med til­knyt­ning til hytte­fel­te­ne. Kra­ve­ne i bo­ene har vært på minst 94 mil­lio­ner kro­ner.

● Fle­re hytte­kjø­pe­re sier de ikke har fått det de be­tal­te for. Noen har ven­tet i fle­re år på å få hyt­te­ne sine.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.