Fri­lufts­liv på full fart inn i be­hand­ling og re­ha­bi­li­te­ring

Selv om det sies at det var Hen­rik Ib­sen som bruk­te or­det fri­lufts­liv først, er det Frid­tjof Nan­sen som etab­ler­te be­gre­pet i norsk be­visst­het.

Faedrelandsvennen - - ME­NING - LEIV EI­NAR GAB­RI­EL­SEN, Fors­ker og fri­lufts­te­ra­peut, Av­de­ling for barn og un­ges psy­kis­ke helse ved Sør­lan­det syke­hus

Fri­lufts­liv er en nor­disk måte å være i na­tu­ren på hvor opp­le­vel­sen i seg selv er det ve­sent­li­ge, og ikke ut­styr og pre­sta­sjo­nen. Det blir sagt at fri­lufts­liv er det rike liv med enk­le mid­ler, og pas­ser der­med godt inn i fol­den til det vi kal­ler øko­fi­lo­so­fi, na­tur­vis­dom, hvor blant and­re Ar­ne Næss og Sig­mund Kvaløy Se­treng er tone­an­gi­ven­de. Det er in­gen kli­sjé at de fles­te av oss på en el­ler an­nen måte dri­ver med fri­lufts­liv. Vi bru­ker na­tu­ren of­te­re og på en mer opp­le­vel­ses­ba­sert måte enn and­re na­sjo­ner og kul­tu­rer vi kan sam­men­lig­ne oss med. il tross for at vi har godt etab­ler­te fri­lufts­liv­ut­dan­nin­ger og at folke­helse­per­spek­ti­vet i Nor­ge leg­ger vekt på uten­dørs ak­ti­vi­te­ter, har vi ikke hatt sær­lig tra­di­sjon for å bru­ke opp­le­vel­ser i na­tu­ren som be­hand­ling i seg selv. Det­te er noe våre uten­lands­ke kol­le­ga­er har und­ret seg stort over. For som de på­pe­ker; vi har vak­ker na­tur over­alt, vi har en na­sjo­nal kul­tur for å bru­ke den, og vi har en alle­manns­rett and­re bare kan drøm­me om. Hel­dig­vis har vi i Nor­ge nå be­gynt å inn­se det­te selv også, og i lø­pet av bare noen få år har Ag­der, med Kris­tian­sand i spis­sen, etab­lert fle­re fag­mil­jø­er som gjen­nom­fø­rer be­hand­ling, re­ha­bi­li­te­ring, forsk­ning og nett­verks­byg­ging med fri­lufts­liv og opp­le­vel­ser i na­tur som selve bære­bjel­ken.

Ved Av­de­ling for barn og un­ges psy­kis­ke helse (Abup) ved Sør­lan­det syke­hus fore­går Nor­dens enes­te stør­re kli­nis­ke forsk­nings­pro­sjekt på Fri­lufts­te­ra­pi. Det­te er en ny be­hand­ling for ung­dom med psy­kisk helse­ut­ford­rin­ger som i grup­per mot­tar det mes­te av sitt helse­til­bud uten­dørs (se www.fri­lufts­te­ra­pi.com). Vi gjør det­te for­di vi vet at opp­le­vel­ser i na­tu­ren både mu­lig­gjør og for­ster­ker vik­ti­ge te­ra­peu­tis­ke pro­ses­ser. Pro­sjek­tet er ny­ska­pen­de og ny­ter stor opp­merk­som­het både hjem­me og i ut­lan­det, noe som også gjen­spei­les i at vi har mot­tatt be­ty­de­lig fi­nan­si­ell støt­te fra blant an­net Sør­lan­det Kom­pe­tanse­fond. Forsk­nin­gen sik­rer et nød­ven­dig kri­tisk blikk, og re­sul­te­rer fort­lø­pen­de i nye vi­ten­ska­pe­li­ge ar­bei­der. nergi­ver­ket, som dri­ves av Kris­tian­sand kom­mu­ne, er et lav­ters­kel ak­ti­vi­tets­til­bud for men­nes­ker med ut­ford­rin­ger knyt­tet til psy­kis-

TE­ke helse el­ler rus. Med mot­to­et «hvor­for være in­ne når alt håp er ute» gjen­nom­fø­res uli­ke grup­per som alle har mest­rings­opp­le­vel­ser og ka­me­rat­skap i na­tu­ren som ho­ved­fo­kus. Til­bu­de­ne spen­ner fra små bål­tu­rer i nær­mil­jø­et til vin­ter­krys­sing av Har­dan­ger­vid­da med pulk og telt. Energi­ver­ket gjen­nom­fø­rer også fle­re fri­lufts­liv­til­bud sam­men En­ter Fri­tid i Kir­kens by­mi­sjon. Det­te har også re­sul­tert i aka­de­mis­ke ar­bei­der, og et bane­bry­ten­de dok­tor­grads­ar­beid er på trap­pe­ne. Som kjent hen­ger kropp og hode sam­men. Ved Sør­lan­det syke­hus har Av­de­ling for fy­si­kalsk medi­sin og re­ha­bi­li­te­ring, i sam­ar­beid med Midt-ag­der Fri­lufts­råd, til­gjenge­lig­gjort na­tur­skjøn­ne nær­om­rå­der til re­ha­bi­li­te­ring av men­nes­ker med fy­sis­ke ska­der el­ler neu­ro­lo­gis­ke ut­ford­rin­ger. Det sam­me fo­ku­set kjen­nes igjen i Sør­lan­det Re­ha­bi­li­te­rings­sen­ter Ei­ken hvor ute­ak­ti­vi­te­ter inn­går som en sta­dig vik­ti­ge­re del av de­res mest­rings­til­bud. i som ar­bei­der i dis­se virk­som­he­te­ne sam­ar­bei­der tett om å pro­fe­sjo­na­li­se­re fel­tet na­tur og helse vi­de­re. Det­te har re­sul­tert i at vi i Kris­tian­sand i høst var vert­skap for den førs­te na­sjo­na­le kon­fe­ran-

Vsen for utere­ha­bi­li­te­ring, og nå i mai for en skan­di­na­visk kon­fe­ran­se på Bragd­øya om na­tur og psy­kisk helse. Inn­sat­sen har også re­sul­tert i to fag­nett­verk som i stor grad drif­tes av folk fra vår egen lands­del: Na­sjo­nalt nett­verk for utere­ha­bi­li­te­ring (www. utere­ha­bi­li­te­ring.no), og Nor­disk nett­verk for fri­lufts­te­ra­pi (www. nor­dic-ad­ven­tu­re-the­ra­py.com). Ag­der har med det­te be­fes­tet en unik po­si­sjon i Nor­den. Vi har, tak­ket være en helt av­gjø­ren­de støt­te fra våre re­spek­ti­ve le­de­re, opp­ar­bei­det en bred prak­tisk, kli­nisk og aka­de­misk er­fa­ring med å knyt­te sam­men fri­lufts­liv og hel- se­ar­beid. Dis­se al­ter­na­ti­ve helse­til­bu­de­ne tref­fer tids­ån­den og er let­te å mar­keds­føre. Be­hand­ling i fri­luft er ikke for alle, men svært virk­somt for man­ge. et fin­nes in­gen bi­virk­nin­ger, men en rek­ke til­leggs­ge­vins­ter. Fa­kul­tet for helse- og idretts­vi­ten­skap ved UIA er også på ba­nen, og vi ser kon­tu­re­ne av spen­nen­de sam­hand­lings­pro­sjek­ter mel­lom stat, kom­mu­ne og aka­de­mia. La meg der­for av­slut­nings­vis dele noen vi­sjo­ner for vei­en vi­de­re:

●● Ut­vik­le nye lav­ters­kel­til­bud for ung­dom som stre­ver psyko­so­si­alt, som står i fare for å drop­pe ut av sko­len el­ler som av uli­ke år­sa­ker har drop­pet ut.

●● Etab­le­re et na­sjo­nalt kom­pe­tanse­sen­ter for na­tur og psy­kisk helse. Plas­se­ring på Ag­der.

●● Ar­ran­ge­re ver­dens­kon­fe­ran­sen i fri­lufts­te­ra­pi i Kris­tian­sand om 3–4 år.

●● Vi­dere­ut­vik­le sam­ar­bei­det med fri­lufts­liv­or­ga­ni­sa­sjo­ner og tu­rist­bran­sjen (også inn­over i Se­tes­da­len).

●● Sam­men med UIA ut­vik­le stu­die­mo­du­ler in­nen na­tur - psy­kisk helse og/ el­ler re­ha­bi­li­te­ring.

God tur!

D

FOTO: OLAV OL­SEN

Til tross for at vi har godt etab­ler­te fri­lufts­liv­ut­dan­nin­ger og at folke­helse­per­spek­ti­vet i Nor­ge leg­ger vekt på uten­dørs ak­ti­vi­te­ter, har vi ikke hatt sær­lig tra­di­sjon for å bru­ke opp­le­vel­ser i na­tu­ren som be­hand­ling, skri­ver for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.