Skjær­går­dens «vep­ser»

Faedrelandsvennen - - ME­NING - JOHN MAG­NE HØY­BERG

Un­der­teg­ne­de kjøp­te sin førs­te ka­jakk i 1963. Da var det en for­nøy­el­se å pad­le i Grim­stads skjær­gård.

Nes­ten in­gen hur­tig­gå­en­de bå­ter. Det var for det mes­te tresnek­ker og and­re som tok det ro­lig på sjø­en. Folk vis­te hen­syn til de «myke» som fer­des på sjø­en og jeg kan ikke hus­ke at jeg var engste­lig for å bli på­kjørt. Vi var noen ka­me­ra­ter som rod­de i pram­men sin og vi som had­de ka­jakk, var rett som det var en tur til Hes­nes­bræ­gen hvor vi gikk i land, og klat­ret opp i fy­ret. Det var ti­der det. For 3–4 år si­den kjøp­te jeg min førs­te hav­ka­jakk (men en i fa­mi­li­en har over­tatt den førs­te). Med alle hu­tig­gå­en­de bå­ter nå, og folk som er uopp­merk­som­me, har det vært ulyk­ker der folk i ka­jakk har blitt på­kjørt og fått ka­jak­ken sin delt i to, er for meg skrem­men­de. Å krys­se Grose­fjor­den i ka­jakk i dag, er en ut­ford­ring, med all den vann­vit­ti­ge kjø­rin­gen i som­mer­mån­de­ne.

I år har re­gje­rin­gen med Bård Hoks­rud og Svein Har­berg i spis­sen gitt vann­scoo­ter­ne fritt spille­rom på lik lin­je med små­bå­ter. Det skal vel le­tes len­ge etter noe mer lite gjen­nom­tenkt enn det­te fra re­gje­rin­gen. Det kom­mer til å bli en som­mer med vill­manns­kjø­ring og et øre­dø­ven­de bråk fra det­te le­ke­tøy­et.

Man­ge i Grim­stad har vel friskt i min­net, da en mann som har hyt­te/hus ved inn­kjør­se­len til Os­ter­ski­len, var vit­ne til en gjeng gut­ter som lek­te seg i vill fart i sun­det. Da han tok bå­ten for å snak­ke med de og vil­le an­mel­de den ulov­li­ge kjø­rin­gen, var det 2–3 styk­ker som star­te opp scoo­te­ren og spru­tet bå­ten og man­nen full med vann. Har­berg skri­ver 20. mai, at vi har bare sør­get for at vann­scoo­ter­ne må føl­ge de sam­me reg­ler som and­re bå­ter. Er du så naiv Har­berg, at du tro at dis­se tar hen­syn til dis­se reg­le­ne? Ta deg noen tu­rer i Grim­stads skjær­gård i som­mer i noen hel­ger, så får du se sjøl. Hvem skal pas­se på at reg­le­ne blir holdt? En po­liti­båt i Aren­dal, in­gen i Grim­stad el­ler Lil­le­sand. Nes­te i Kris­tian­sand. Hvis noen skul­le rin­ge po­li­ti­et om vill­manns­kjø­ring, så er scoo­ter­ne vekk len­ge før po­li­ti­et rek­ker å kom­me, og det vet po­li­ti­et og scoo­ter­kjø­rer­ne in­der­lig godt.

Det er skre­vet man­ge inn­legg i avi­ser den sis­te ti­den. Jeg har ennå ikke lest et inn­legg som hei­er på «gal­manns­kjø­rin­gen» til vann­scoo­ter­ne. Det vir­ker som det­te blir over­sett av i hvert fall de nevn­te «her­re­ne». Bård Hoks­rud ut­ta­ler seg i Dag­bla­det 3. juni, at det er trist at vann­scoo­ter­ne er blitt en ha­tet grup­pe. Det ha­tet opp­sto nok for fle­re år si­den da det var stren­ge­re reg­ler, men som de fles­te vann­scoo­ter­ne ga blaf­fen i. Bård Hoks­rud skri­ver også at de kom­mu­ner som har for­bud, ikke får det så lett. Nei, det har

❞ Det kom­mer til å bli en som­mer med vill­manns­kjø­ring og et øre­dø­ven­de bråk fra det­te le­ke­tøy­et.

han nok rett i, for der kom­mer de som le­ker seg med kjøre­tøy­et til å gi «flatt jern» bare for å pro­vo­se­re. I Tøns­berg Blad les­te jeg om noen vann­scoo­ter­kjø­re­re som had­de kjørt inn i en svane­flokk. Bård Hoks­rud syn­tes ikke det­te gjor­de inn­trykk. Nei han skri­ver: «Det er in­gen som skri­ver om ka­jakk­pad­le­re­ne som for­styr­rer sva­ne­ne.» Hvil­ket far­tøy på sjø­en går mer lyd­løst enn en som pad­ler ka­jakk? Vet ikke om man skal le el­ler grå­te av en slik ut­ta­lel­se.

Vi går i møte en som­mer som jeg tror blir en lite hyg­ge­lig opp­le­vel­se for de som fer­des på sjø­en. Ulyk­ker tror jeg også det er fare for at blir fle­re av. Dess­ver­re blir ga­ran­tert mind­re ka­jakk­pad­ling for min del enn det det har vært. Øns­ker alle en god, og for­hå­pent­lig vis en ulyk­kes­fri som­mer.

ARKIVFOTO: KJE­TIL SA­MU­EL­SEN

Det skal vel le­tes len­ge etter noe mer lite gjen­nom­tenkt enn det­te fra re­gje­rin­gen, skri­ver inn­sen­de­ren om fri­slip­pet for vann­scoo­te­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.