In­gen grunn til be­kym­ring for Is­rael

Faedrelandsvennen - - ME­NING - ARNE SOL­LIE

Re­dak­tør Vi­dar Ud­jus skri­ver for­ri­ge lør­dag at høyre­si­den i Is­rael har vun­net kri­gen, men kam­pen for en egen pa­le­stinsk stat er tapt. Han me­ner det bør be­kym­re alle som er opp­tatt av den Is­ra­els­ke stats over­le­vel­se.

●● Nå er det bare en som vet hvil­ke livs­syn Ud­jus har, men det kom­mer jo ty­de­lig fram at han ikke tror på Bi­be­len når det gjel­der Is­rael. Det er jo rett at Is­rael vant en knu­sen­de sei­er over de Ara­bis­ke na­bo­er i 6-da­gers­kri­gen. Spørs­må­let er hvor­dan det kun­ne skje? Vi­de­re hvor­dan det lil­le lan­det mak­ter å in­te­gre­re så man­ge som kom­mer til lan­det. Hvor­dan de i dag er et av ver­dens le­den­de land kul­tu­relt, mi­li­tært og øko­no­misk? Det­te til tross for at de ara­bis­ke na­bo­er har ut­øvd krig og ter­ror mot lan­det fra dag 1? Per­son­lig tror jeg ikke det er tvil om at grun­nen er at han som har skapt Him­mel og jord hol­der sin hånd over lan­det slik han har lo­vet. At han har sagt at han vil sam­le jø­de­ne til­ba­ke fra alle na­sjo­ner til det lan­det han har gitt løf­te på.

Mi­kes teg­ning er helt gro­tesk med sitt løgn­ak­ti­ge bud­skap. Det er jo de ara­bis­ke na­bo­er som står med vå­pe­net mot Is­ra­els hode. Det snak­kes om den ara­bis­ke de­len av Je­ru­sa­lem. Det er in­gen ara­bisk del. Bort­sett fra de ti­der da Is­rael har vært ok­ku­pert av and­re na­sjo­ner har Je­ru­sa­lem vært jø­de­nes ho­ved­stad fra Abra­hams tid.

Jeg vil an­be­fa­le Ud­jus og hans me­nings­fel­ler å lese Ese­kiel 38 og 39 ka­pit­tel. der er det fle­re navn­git­te na­sjo­ner som skal gå til krig mot Is­rael. Lan­det kom­mer nok til å opp­le­ve vans­ke­li­ge ti­der, men den knu­sen­de sei­er de vant i 6-da­gers­kri­gen blir li­ten i for­hold til den kri­gen Bi­be­len kal­ler Gog­kri­gen. Da Gud selv gri­per inn og knu­ser dis­se na­sjo­ners mek­ti­ge hær­styr­ker. Nei, jeg tror ikke vi har grunn til å være engste­li­ge for Is­ra­els fram­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.