Frp – dob­belt­kom­mu­ni­ka­sjo­nens mes­ter

Faedrelandsvennen - - ME­NING - KRIS­TOF­FER AN­DER­SEN, ved NKP Ag­der og Tele­mark

Nor­ges bar­ne- og like­stil­lings­mi­nis­ter, Solveig Hor­ne, har skre­vet et le­ser­inn­legg med tit­te­len «Barn ar­ver for­eld­re­nes fat­tig­dom».

●● Bak en til­syne­la­ten­de vil­je om å vil­le be­kjem­pe barne­fat­tig­dom tref­fer hun seg selv i dø­ra: hvor­dan kan man job­be med å mins­ke so­si­al ulik­het sam­ti­dig som man job­ber for å frem­me ka­pi­ta­lis­me? Sli­ke ut­spill fra FRP er kun en måte å vin­ne sym­pa­ti på fra fol­ket, sam­ti­dig som sak­svink­lin­gen yt­ter­li­ge­re bi­drar med å flyt­te fo­ku­set fra å hand­le om struk­tu­rel­le sam­men­hen­ger til å hand­le om en­kelt­sa­ker in­nen­for et gitt ramme­verk.

Barne­fat­tig­dom kan ald­ri fjer­nes in­nen­for det ka­pi­ta­lis­tis­ke sam­funn, etter­som no­ens rik­dom be­tin­ges av and­re men­nes­kers fat­tig­dom. Det­te er ka­pi­ta­lis­me i et nøtte­skall, og er nett­opp hva FRP kjem­per for å un­der­byg­ge; so­sia­le for­skjel­ler mel­lom folk – noe FRP me­ner har en ver­di i seg selv. For­stå det den som kan!

Det å be­kjem­pe barne­fat­tig­dom i et ka­pi­ta­lis­tisk sam­funn blir til sam­men­lig­ning det sam­me som å skul­le bru­ke en øse for å tøm­me vann fra et syn­ken­de skip, i ste­det for å tet­te hul­let. Det blir sym­ptom­lind­ring frem­for å fjer­ne syk­dom­men ved ro­ten, hvor­av ka­pi­ta­lis­men som sys­tem er den struk­tu­ren som be­tin­ger barne­fat­tig­dom­men.

Der­som man vir­ke­lig øns­ker å av­skaf­fe fat­tig­dom­men må man først be­gyn­ne med å fjer­ne den ka­pi­ta­lis­tis­ke struk­tu­ren! Det­te er noe FRP nep­pe er vil­li­ge til å gjø­re, selv for bar­nas skyld...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.