Et for­and­ret Midt­østen

Faedrelandsvennen - - ME­NING - TORE E. OL­SEN

Noen tan­ker. Det sies i avis­inn­legg i Fædre­lands­ven­nen 29. mai at pa­le­sti­ner­ne har levd un­der is­ra­elsk ok­ku­pa­sjon i 50 år, er det­te rik­tig?

Det sies 11.000 pa­le­sti­ne­re er drept de sis­te 30 år og 1.650 is­rae­le­re. Vil her leg­ge frem noen tall fra Stor­tings­do­ku­men­ter jeg be­sit­ter.

06.10.1973 Yom – Kippur kri­gen. Is­ra­els­ke tap 2.500 drept. Egypt an­grep i syd med 100.000 mann 2.200 tanks og 1.848 ka­no­ner. Is­rael tok imot med 8.500 mann, 276 tanks og 48 ka­no­ner. Sy­rer­ne med 45.000 mann, 1.700 tanks og 1.300 ka­no­ner. Is­rael tok i mot med 5.000 mann, 177 tanks og 44 ka­no­ner. KON­KLU­SJON: Ara­ber­ne kan tak­ke seg selv for da­gens si­tua­sjon.

Kon­ti­nu­er­li­ge an­grep mot Is­rael fra 1918 – 1974 (56 år) Is­rael har krav på fred! Den som an­gri­per en an­nen na­sjon må fin­ne seg i å tape land­om­rå­der. Tysk­land 1918 og 1945 (alle ko­lo­ni­er og øst­tys­ke pro­vin­ser) Egypt og Jor­dan (PLO) i 1973 tap­te de ok­ku­per­te om­rå­der som å for­bli Is­ra­els av stra­te­gis­ke grun­ner (Vest­bred­den og Gaza).

Hvor­for om­ta­les Gaza og Vest­bred­den som ok­ku­per­te om­rå­der når det­te ikke gjø­res når pres­sen om­ta­ler rand­sta­te­ne Est­land, Lett­land og Li­tau­en?

Ven­stre­vrid­de jour­na­lis­ter er sva­ret. Mot USA og Is­rael (ka­pi­ta­lis­ter) og for fat­ti­ge ara­be­re som dis­po­ne­rer 75 % av ver­dens olje, og 98% av land­om­rå­de­ne i Midt­østen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.