Mim­ret om ti­den på «Kat­ta»

Kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit og for­fat­ter­ne Bjar­te Brei­teig og Gau­te Hei­voll har alle stu­dert på Kris­tian­sand ka­te­dral­sko­le Gim­le. I går mim­ret de om ti­den de had­de der.

Faedrelandsvennen - - KUL­TUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– De tre åre­ne på «Kat­ta» var vik­ti­ge for meg, si­den jeg mer­ket at den­ne ti­den gjor­de meg ty­de­li­ge­re som per­son, sa for­fat­ter Gau­te Hei­voll, som blant an­net har skre­vet bø­ke­ne «Før Jeg Bren­ner Ned» og «De Fem Års­ti­de­ne».

Etter at Met­te-ma­rit ble øns­ket for­melt vel­kom­men til Kris­tian­sand av ord­fø­rer Ha­rald Fur­re og 40 barn fra Klø­ver­går­den Barne­hage på Kris­tian­sand sta­sjon, gikk tu­ren til Lit­te­ra­turto­gets sis­te stopp på pro­gram­met, nem­lig bok­bad på Kris­tian­sand ka­te­dral­sko­le Gim­le.

Her møt­te hun for­fat­ter­ne Bjar­te Brei­teig og Gau­te Hei­voll. Sam­ta­len drei­de raskt inn på sko­len og hva den har be­tydd for dem. Både Hei­voll, Brei­teig og kron­prin­ses­sen har gått på «kat­ta», men til for­skjel­lig tid.

De tre dis­ku­ter­te både ro­ma­ner, hvor­dan de fin­ner in­spi­ra­sjon og de snak­ket om skrive­pro­ses­ser.

VIL­LE DRI­VE På MED FY­SIKK

Un­der bok­ba­det av­slør­te Brei­teig at det å bli for­fat­ter ikke var pla­nen da han gikk på ka­te­dral­sko­len.

– Jeg var så in­spi­rert av fy­sikk­læ­rer­ne her på sko­len, at det var fy­sikk som gjaldt for meg, sier Brei­teig.

– Hva fikk deg til å bli for­fat­ter da? spur­te Met­te-ma­rit vi­de­re fra sce­nen.

– Jeg søk­te jo egent­lig ikke mot lit­te­ra­tu­ren, men fy­sik­ken. Men så kom det til et punkt hvor ting gikk skeis i li­vet mitt, og jeg fikk kjær­lig­hets­sorg. Det end­te jo med at jeg be­gyn­te å skri­ve, sier Brei­teig.

RO­MAN OM OVER­GREP

Vi­de­re i bok­ba­det dis­ku­ter­te Met­te-ma­rit Bjar­te Brei­teigs ro­man «Mine fem år som far», som om­hand­ler over­grep mot barn.

– Jeg sy­nes den­ne boka er både mo­dig og sterk, sa Met­te-ma­rit om ro­ma­nen.

Brei­teig selv inn­røm­met at det var en ut­ford­ring å skri­ve en så­pass sterk ro­man, som te­ma­ti­se­rer tabu­be­lagt te­ma­tikk.

– Ka­rak­te­ren er jo langt fra meg selv, så det var ab­so­lutt en ut­ford­ring å job­be med den­ne ro­ma­nen.

– HYG­GE­LIG

Rek­tor på Kris­tian­sand ka­te­dral­sko­le Gim­le, Knut Gun­nar Aa­sen, sy­nes det var stas å få be­søk av tre tid­li­ge­re ele­ver som alle har gjort seg be­mer­ket.

– Det er vel­dig hyg­ge­lig at hun vil­le re­tur­ne­re til sin gam­le sko­le, og det er eks­tra stas at hun har

FAK­TA Lit­te­ra­turto­get

● Er et lit­te­ra­tur­ar­ran­ge­ment hvor Kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit be­sø­ker fle­re byer via tog.

● Blir i år ar­ran­gert for fjer­de gang.

● Årets rute gikk fra As­ker og til Kris­tian­sand.

● Fre­dag le­det hun bok­bad i Ven­ne­sla og i Kris­tian­sand.

● Årets te­ma­tikk for to­get er «Hjem». med seg to for­fat­te­re som også har vært ele­ver her, sa Aa­sen rett før han øns­ket kron­prin­ses­sen vel­kom­men.

Årets tema un­der Lit­te­ra­turto­get var «Hjem», der­for pas­set det eks­tra godt at to­get ble av­slut­tet i Kris­tian­sand.

FOTO: REIDAR KOLL­STAD

Met­te-ma­rit, Gau­te Hei­voll og Bjar­te Brei­teig un­der bok­ba­det.

FOTO: REIDAR KOLL­STAD

Met­te-ma­rit, Gau­te Hei­voll og Bjar­te Brei­teig un­der bok­ba­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.