Tre nye ut­stil­lin­ger

På Gal­le­ri BI-Z kan du se stre­et art, på Kris­tian­sand Kunst­hall blir det re­pe­ti­sjo­ner og på Bom­ulds­fab­ri­ken sat­ses det på sto­re in­stal­la­sjo­ner.

Faedrelandsvennen - - KUL­TUR OVER­SIKT - EVA MYK­LE­BUST

«GJEN­VIN­NIN­GEN»

Hvor: Kris­tian­sand Kunst­hall Når: 9. juni - 13. au­gust

Kunst­ne­re: Ivan Galuzin, Sil­je Lin­ge Haa­land, Ei­rik Sæt­her, Vi­be­ke Tand­berg, Jor­unn Hancke Øg­stad

Om ut­stil­lin­gen: «Gjen­vin­nin­gen» er den and­re de­len av en ut­stil­lings­se­rie i fire de­ler ku­ra­tert av Ann Chris­tin No­vem­ber Høi­bo og Linn Pedersen i sam­ar­beid med Kris­tian­sand Kunst­hall. I den­ne ut­stil­lin­gen vekt­leg­ges re­sir­ku­le­ring og re­pe­ti­sjo­ner. Verk av Eli­sa­beth Haarr og Char­lie Ro­berts fra den for­ri­ge ut­stil­lin­gen er med i den nye de­len – gjen­vun­net i mø­tet med kuns­tens om­skif­te­li­ge rom, skri­ver Kunst­hal­len.

MAR­TIN WHAT­SON

Hvor: Gal­le­ri BI-Z

Når: 10. juni - 24. juni Kunst­ner: Mar­tin What­son Om ut­stil­lin­gen: Mar­tin What­son (f.1984) har sin ut­dan­nel­se fra Wes­ter­dals der han stu­der­te kunst og gra­fisk de­sign. Ver­ke­ne hans er en blan­ding av sten­sil­ar­beid og gra­fit­ti, og er of­te in­spi­rert av men­nes­ker, ur­ba­ne land­skap og gam­le byg­nin­ger.

I til­legg til åp­nin­gen av Mar­tin What­son åp­nes den år­li­ge Gade­kunst Pop-up-ut­stil­lin­gen i un­der­eta­sjen med kunst­ne­re som She­pard Fai­rey, DotDot­dot, Ha­ma Woods, Nick Smith, Dolk og Pø­bel.

«PRE­SENT»

Hvor: Bom­ulds­fab­rik­ken

Kunst­hall

Når: 10. juni - 6. au­gust

Kunst­ne­re: Gun­vor Ner­vold An­ton­sen, John K. Rau­stein, Ire­ne Nord­li, Hei­di Bjør­gan og Er­lend Leir­dal

Om ut­stil­lin­gen: Som­mer­ut­stil­ling med ho­ved­vekt på stør­re in­stal­la­sjo­ner av sen­tra­le navn in­nen ma­te­rial­ba­sert kunst. Det er tred­je gang Bom­ulds­fab­ri­ken Kunst­hall pro­du­se­rer en ut­stil­ling med tit­te­len «Pre­sent». Tit­te­len hin­ter om en til­stede­væ­rel­se, en­ten en fak­tisk san­set opp­le­vel­se el­ler et ideal.

PRESSE­FOTO

Mar­tin What­son åp­ner ut­stil­ling på gal­le­ri BI-Z den­ne hel­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.