Ener­gisk og in­tenst på et bra de­but­al­bum

ROCK Un­der­wing Kae­la Ups­we­ep Pi­necone records

Faedrelandsvennen - - KUL­TUR OVER­SIKT - RU­NE SLYNGSTAD

De har bare holdt på i halv­an­net år. Un­der­wing er med and­re ord fort­satt bare i støpe­skje­en, men de­but­al­bu­met de­res er li­ke­vel verdt å sjek­ke ut.

Kvar­tet­ten har med­lem­mer fra Aren­dal og Grim­stad. Her stil­ler de med fem lan­ge lå­ter som tik­ker inn på en drøy halv­time. De set­ter en her­lig og in­tens stem­ning al­le­re­de på åp­nings­spo­ret, «Sun- less Se­ed», med noen smek­ten­de over­gan­ger som er for­fø­ren­de så det hol­der. Un­der­wing set­ter en stan­dard der man kan ten­ke på gode tung­rock­band fra 70-tal­let; slike som De­ep Purple, Black Sab­bath og Led Zep­pe­lin.

Hele vei­en lå­ter det­te tøft, ek­te og or­ga­nisk. Vo­ka­list Enyeto Ko­to­ri kla­rer å løf­te de tid­vis mid­del­må­di­ge lå­te­ne til et eks­tra nivå og en eks­tra di­men­sjon. På nøk­kel­kut­tet, «Kae­la», vi­ser han sin styr­ke til ful­le. Lå­ten er sterk med en for­fø­ren­de opp­byg­ging og med et pro­gres­sivt stil­brudd mot slut­ten. Det fun­ker, og det lå­ter bra.

«Re­aper» er en hef­tig og his­sig låt der rytme­sek­sjo­nen i Un­der­wing vi­ser seg fram. Blue­sy og rocka med bra driv. Den mest me­lo­diø­se lå­ten er kan­skje «Pa­ra­gon». Den har et vold­somt driv fra be­gyn­nel­se til slutt. Den ro­ligs­te lå­ten er av­slut­te­ren, «Pay in Sil­ver», som løf­tes opp av mye bra gi­tar­spill.

Un­der­wing leg­ger også vekt på teks­te­ne der mye hand­ler om hvor­dan man kan vokse seg ut av vans­ke­lig­he­ter man kan møte i li­vet; angst, de­pre­sjon og dår­lig psy­kisk helse. Ban­det vi­ser både gode rocke­musk­ler og at de er opp­tatt av men­nes­ke­li­ge ver­di­er.

De mang­ler det lil­le eks­tra på låt­si­den til at de er høyt der oppe al­le­re­de nå. Men det fins man­ge grun­ner til å tro på at de når dit en gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.