Gam­mel grine­bi­ter med ny giv

ROCK Ro­ger Wa­ters «Is This the Li­fe We Real­ly Want?» So­ny/co­lum­bia

Faedrelandsvennen - - KUL­TUR OVER­SIKT - ROY SØB­STAD

«Våkn opp og kjenn luk­ten av fos­for!» Ro­ger Wa­ters har la­get sitt førs­te rock­al­bum på 25 år, og ald­ri har den tid­li­ge­re Pink Floyd-le­de­ren vært sin­te­re.

Han hø­res så til de gra­der ut som seg selv – og med «seg selv» me­ner jeg selv­sagt Pink Floyd i pe­rio­den 1973 til 1983 – at han ofte står i fare for å bli sin egen pa­ro­di. Dame­ko­ris­te­ne, de ana­lo­ge synt­he­ne, de blue­sy gi­tar­so­lo­ene og lyd­col­la­ge­ne som sik­kert vir­ket vel­dig ra­di­ka­le den gang da – alt sam­men lå­ter ak­ku­rat som det gjor­de for fire ti­år si­den. Det enes­te over­ras­ken­de med «Is This the Li­fe We Real­ly Want?» er hvor godt opp­skrif­ten frem­de­les fun­ge­rer.

For­kla­rin­gen er at Wa­ters ald­ri har slut­tet å bry seg. I en al­der av 73 blir han opp­rørt over druk­ne- de flykt­ninge­barn, han blir for­ban­net på kor­rup­te, selv­sen­trer­te makt­men­nes­ker og han leg­ger ikke fing­re­ne mel­lom når han skri­ver om noen av de­le­ne. «Pic­tu­re a shit­house with no fuck­ing drains,» sne­r­rer han et sted på al­bu­mets kraft­ful­le midt­par­ti, «pic­tu­re a le­a­der with no fuck­ing brains». Og det er som om det dags­ak­tu­el­le inn­hol­det blå­ser nytt liv i et ut­trykk som strengt tatt bur­de ha vært ut­da­tert for len­ge si­den. Vel­kom­men til­ba­ke, Ro­ger Wa­ters. Du kom­mer i ak­ku­rat rett tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.