Pro­du­sen­te­nes tid

POP Hal­sey «Ho­pe­less foun train king­dom» Ca­pi­tol/uni­ver­sal Mu­sic

Faedrelandsvennen - - KUL­TUR OVER­SIKT - GUNN-HIL­DE ER­STAD

Likt så man­ge and­re, har den ame­ri­kans­ke pop­ar­tis­ten Hal­sey sam­let en hånd­full av de he­tes­te pro­du­sen­te­ne til sitt and­re al­bum. Blant dem fin­ner vi nors­ke Mag­nus Høi­berg alias Cash­me­re Cat og Hal­seys eks­kjæ­res­te Pe­der Losne­gård alias Li­do. Men selv om det vir­ker trygt å kjø­re på med A-la­get, har det også en bak­side.

Hal­sey er en sterk låt­skri­ver med god me­lo­di­teft og en kraf­tig stem­me. Teks­te­ne er der­imot ikke av den mest in­no­va­ti­ve sort­en - det hand­ler om dys­ter, ulyk­ke­lig kjær­lig­het. Hun sklir der­for rett inn i lå­ten «Eyes Clo­sed» som to-span­net Ben­ny Bian­co og Cash­me­re Cat står bak sam­men med The Weeknd. En vak­ker, mørk, og alt­opp­slu­ken­de låt som oser av sist­nevn­te. Der­et­ter blir vi dratt inn i den svuls­ti­ge «Hea­ven In Hi­ding» med en vo­kal­lin­je som dess­ver­re min­ner ir­ri­te­ren­de mye om «Sto­le the Show» av Ky­go.

Man­nen bak Ade­les «Hel­lo», Greg Kur­stin, står for al­bu­mets piano­bal­la­de «Sor­ry» og pla­tas bes­te spor – den 80-talls in­spi­rer­te «Stran­gers» med gjeste­ar­tist Lau­ren Jau­re­gui fra Fifth Har­mo­ny.

Hal­sey har pluk­ket ut de bes­te og re­sul­ta­tet er der­for so­lid, men der pro­du­sen­te­ne er flin­ke til å vise sin egen sær­eg­ne sound, mis­ter ho­ved­per­sonen sin egen iden­ti­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.