Arild Lauv­land til min­ne

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KIRSTEN OG THOR EINAR HANISCH

●● En kjent Kris­tian­sands-ar­ki­tekt er gått bort. Han star­tet kar­rie­ren hos ar­ki­tekt­fir­ma­et Brant­zeg og Hau­gen, der hans førs­te sto­re opp­ga­ve var Kris­tian­sand Fri­kir­ke. Si­den ble han ar­ki­tekt for Helle­myr og Voie kir­ker, og med Lyng­dals-ar­ki­tek­ten Arne Åm­land og Sør­lands­kunst­ne­ren Kjell Nu­pen med på la­get, me­rit­tert for be­røm­te Søms-kir­ken. Voie kir­ke ble mo­dell for Vok­sen kir­ke i Oslo. Også det pris­be­løn­te re­deri­byg­get for Ras­mus­sen-grup­pen sto Lauv­land for, og en rek­ke avis­hus, bl.a. Hauge­sunds Avis. Han teg­net fle­re tri­ve­li­ge syke­hjem og eldre­bo­li­ger. Og han var sen­tral i ar­bei­det med re­gu­le­rings­pla­nen for by­de­len Gim­le­kol­len, en svært vel­lyk­ket plan som om­fat­tet na­tur­om­rå­der og at­trak­ti­ve ene­bo­li­ger.

For Arild Lauv­land var in­gen opp­ga­ve for stor og hel­ler ikke for li­ten. Han var en god leder av pro­sjek­ter og en be­ha­ge­lig og kon­struk­tiv kom­mu­ni­ka­tor og råd­gi­ver over­for opp­drags­gi­ve­re og myn­dig­he­ter. Alt fra stu­die­ti­den ved NTH ut­vis­te han stor selv­sten­dig­het i ma­te­rial­valg, og spe­si­elt mot til å være for­kjem­per for luf­ti­ge tak­høy­der i eks­te­ri­ø­rer og in­te­ri­ø­rer. Alt da ut­ford­ret han bru­ken av fla­te tak, ti­dens mote­ret­ning i ar­ki­tekt­mil­jø­er. Mot og vil­je til opp­rik­tig­het og selv­sten­dig­het pre­get også hans se­ne­re ar­ki­tek­to­nis­ke ut­fol­del­se. Byg­nin­ge­nes plas­se­ring i na­tu­ren og na- tu­ren i seg selv var vik­ti­ge for han, han had­de blikk for skjønn­het og es­te­tikk. Na­tu­ren gav han in­spi­ra­sjon. På selje­fløy­ta etter­lig­net han fug­le­ne og els­ket tu­rer i skog og hei og på sjø­en.

Arild had­de en na­tur­lig ut­strå­ling av venn­skap og gle­de. Om enn med kre­ven­de livs­er­fa­rin­ger, like­fullt åpen og glad i møte med and­re men­nes­ker. Ar­ti­um tok han i Arendal, voks­te opp på Lang­sæ. Job­bet så len­ge helsen holdt, til rundt 75 år. Var hen­dig, la­get f.eks. vak­re stein­mu­rer hjem­me på Gim­le­kol­len. Fo­to­gra­fe­ring og sang, dyp bass, i kor og pri­vat, var vik­ti­ge hobby­er. Gif­tet seg i 1961 med Hil­ma Søre­bø fra Sør­bø­våg i Yt­re Sogn, og de fikk bar­na Gro, Are, Rune, Yng­ve og He­ge og barne­bar­na Sel­ma, Thilo og Scar­let, som Arild var en kjær­lig og opp­munt­ren­de far og beste­far for. Sitt krist­ne livs­syn prak­ti­ser­te han helt fra skole­lags­ti­den i Arendal og stu­die­ti­den i Trond­heim, og Rande­sund og Od­der­nes me­nig­he­ter av DNK og Mer­cy Ships sto han nær. Språ­ket, især form­språ­ket, var es­sen­si­elt i hans liv. Sør­ge­lig var det at han sta­dig mer tap­te tale­ev­nen i sine sis­te år. Man­ge vil sav­ne hans gode og inn­sikts­ful­le råd og gla­de nær­vær blant oss. Kirsten Marie Sø­dal og Ter­je Dønne­stad, Kris­tian­sand. Kirsten Marie og Ter­je gif­ter seg i Tveit kir­ke lør­dag 10. juni kl. 14.00. Bryl­lups­fes­ten blir holdt på Bjel­le gård. Be­ne­dic­te Bre­vik Ras­mus­sen og Da­ni­el Pe­der­sen, Kris­tian­sand. Vi gif­tet oss 3. juni i Od­der­nes kir­ke. Vi fei­ret med fa­mi­lie og ven­ner på Odd Fel­low. Kris­ti­ne Øst­bøll, Ha­s­lum, og Jan Olie­green, Kris­tian­sand, Kris­tian­sand. Vi gif­ter oss lør­dag 10. juni i Od­der­nes kir­ke kl. 15:30 med på­føl­gen­de bryl­lups­fest på Bjørn­dal gård! Vi gle­der oss til å fei­re kjær­lig­he­ten med fa­mi­lie og ven­ner! Christina Ygge­seth og Da­ni­el Mel­som, Kris­tian­sand. Vi gif­ter oss 10. juni. Vi­el­sen fin­ner sted i Rande­sund kir­ke kl. 14.15. Vi gle­der oss til å dele da­gen sam­men med fa­mi­lie og ven­ner. Mai Brit Ber­ge og John Olav Steins­land, Ive­land. Vi gra­tu­le­rer Mai Brit Ber­ge og John Olav Steins­land som gif­ter seg 10. juni. Vi­el­sen skjer i Ive­land kir­ke og fes­ten fort­set­ter på Røy­land gård. Vi gle­der oss. Fa­mi­li­en Ber­ge og Steins­land. Øystein En­gel­hardt­sen og Ju­lie Høi­gilt. 9. mai kom ny­de­li­ge lil­le Emi­lie til ver­den på Ul­le­vål syke­hus. Vi er over­vel­det, rørt og takk­nem­li­ge over det lil­le mi­ra­ke­let!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.