Je­sus, her er jeg, send meg!

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KA­THRI­NE TALLAK­SEN SKJER­DAL

Her­re Je­sus, vi har fei­ret pin­se og hørt hvor­dan du ut­rus­tet dine di­sip­ler og send­te dem ut i ver­den. Nå leg­ger vi våre liv frem for deg. Hvor vil du sen­de oss? Vis oss din vei for oss, og gjør oss vil­li­ge til å gå på den. Takk for at du kan bru­ke oss til tross for våre svak­he­ter og feil! Utrust oss med din Ånd og kraft og vis­dom hver dag.

Og Her­re, den gan­gen i Je­ru­sa­lem fikk men­nes­ker fra man­ge land høre di­sip­le­ne tale om dine stor­verk på sine egne språk. Takk for det sto­re un­der at or­det om Je­sus fort­satt spren­ger gren­ser og set­ter men­nes­ker i hele ver­den fri. Åpne øyne­ne våre så vi ser den sto­re skat­ten vi har fått i våre hen­der, og legg ned i oss en leng­sel etter å dele den med and­re, nært og fjernt. Lær oss å for­tel­le om Je­sus på en måte som åp­ner og ikke sten­ger. Gi or­de­ne vin­ger så de ikke fal­ler døde til jor­den, og la våre liv peke på Han som er vei­en, sann­he­ten og li­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.