Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvem skrev «Lillel­ord»?

2. Hvil­ken er den størs­te av alle men­neske­ape­ne?

3. Hvem sang i 2012 om ”Whi­te fox­es”?

4. Hva be­tyr det la­tins­ke ut­tryk­ket ”ad hoc”?

5. Hvil­ken mu­si­kal vak­te opp­sikt da den hyl­let hip­pie-li­vet og had­de et skarpt pa­si­fis­tisk bud­skap på 1960-tal­let?

6. I hvil­ket brett­spill skal man flyt­te ti brik­ker over til mot­satt side av bret­tet før mot­stan­de­ren, og har lov til å hop­pe over and­re brik­ker?

7. Hvil­ke to tys­ke­re, i til­legg til Wil­helm May­bach, fikk fer­dig ben­sin­drev­ne bi­ler nes­ten sam­ti­dig i Mann­heim og Stutt­gart?

8. Hvil­ken film var Grace Kel­lys sis­te for Al­fred Hitch­cock, og ble spilt inn på den frans­ke ri­vie­ra­en, mot Ca­ry Grant?

9. Hvil­ken svens­ke var ge­ne­ral­sek­re­tær i FN, og om­kom i en fly­ulyk­ke i 1961?

10. Hvem vant fot­ball-vm i 2014, med 1-0 etter eks­tra­om­gan­ger?

Tysk­land 10. Ham­mar­skjöld Dag 9. Thief” a Catch To” 8. Daim­ler Gott­lieb og Benz Carl 7. Ki­na­sjakk 6. Løve­tann 5. Hair”” 4. Sund­før Susan­ne 3. Go­ril­la 2. Bor­gen Jo­han 1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.