– Ti­den i Jerv red­det kar­rie­ren min

Da­gens Start-tre­ner får mye av æren for at Ohi Omoi­juanfo i dag er lands­lags­spiss.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no TEKST: ERLEND NE­SJE

– Da Stei­nar ring­te meg, måt­te jeg søke opp både Jerv og Grimstad. Jeg fant da ut at det lå nær Kris­tian­sand. Men jeg var ikke helt sik­ker på hva jeg kun­ne for­ven­te.

Det sier Ohi Omoi­juanfo, for ti­den på lands­lags­sam­ling for al­ler førs­te gang. Det er kun halv­an­net år si­den han for­lot Jerv, etter å ha blitt en fa­vo­ritt av de sjeld­ne i Grimstad-klub­ben.

I den ene se­son­gen han spil­te i den gule trøya, sco­ret han 15 mål på 27 kam­per i 1. di­vi­sjon. Al­le­re­de til­ba­ke i 2010 de­bu­ter­te Omoi­juanfo som 17-åring i elite­se­ri­en for Lille­strøm. Men de på­føl­gen­de åre­ne ble pre­get av lite spille­tid og en fø­lel­se av at ting gikk imot den mål­far­li­ge spis­sen.

– Be­tyd­de Utro­lig mye

En te­le­fon fra Stei­nar Pe­der­sen end­ret alt.

– Ti­den min i Jerv be­tyd­de utro­lig mye. Det å ta ste­get ned og få et år i 1. di­vi­sjon, og få den til­li­ten jeg fikk der, det red­det kar­rie­ren min. Jerv og Grimstad skal ha en stor ære. Det var fan­tas­tisk å bo der, sier 23-årin­gen.

Han gikk til Stabæk foran 2016-se­son­gen, og spe­si­elt i år har han vært en hit. En hit som Lars La­ger­bäck nær­mest ikke kun­ne unn­gå å ta ut til kam­pe­ne mot Tsjek­kia og Sve­ri­ge.

– Fol­ke­ne i Grimstad er helt fan­tas­tis­ke. Det er så vik­tig å tri­ves uten­for ba­nen, og de fol­ke­ne som var der gjor­de det vel­dig en­kelt. Jeg had­de en fan­tas­tisk tid, sier spis­sen.

Og selv om det var nett­opp Ohi som øde­la opp­rykk­s­fes­ten for Jerv i kva­li­fi­se­rin­gen i fjor, vek­ker det fø­lel­ser på Le­ver­myr å se en spiss som kom til klub­ben med noe lav selv­til­lit, nå her­je på norsk topp­nivå.

– Du får nes­ten gåse­hud. De sis­te åre­ne har vi hatt både Ohi og Ton­ny (Broch­mann) som har vært nede og tatt et mel­lom­steg hos oss. Da er det utro­lig moro at de lyk­kes i Elite­se­ri­en, sier styre­le­der Per Gun­nar Top­land i Jerv.

Han sier Omoi­juanfo be­tyd­de mye for man­ge i Grimstad, det året han opp­holdt seg i Grimstad.

– Han er en utro­lig om­gjen­ge-

lig gutt, som alle ble utro­lig glad i, fra den yngs­te til den elds­te Jerv­s­up­por­ter. Det er man­ge sup­por­te­re i «Sva­ber­get» som føl­ger Ohis kar­rie­re tett, sier Top­land.

Hardt ar­beid Over tid

Men i Jerv had­de ald­ri Omoi­juanfo hav­net om det ikke had­de vært for han som i dag tre­ner Start.

Stabæk-spis­sen ut­tal­te i et in­ter­vju med Af­ten­pos­ten tid­li­ge­re i vår at «Stei­nar had­de tro­en på meg. Jeg had­de ald­ri tid­li­ge­re følt at no­en had­de sånn tro på meg».

Det må på man­ge må­ter være sån­ne ting en tre­ner job­ber for. Å se spil­le­re du har tro­en på, slå ut i full blomst.

– Vi leg­ger mye av oss selv i å gjø­re spil­ler­ne bed­re. Jeg sy­nes det er vel­dig ar­tig at han lyk­kes. Det vi­ser bare at hardt ar­beid over tid løn­ner seg, sier Stei­nar Pe­der­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Han hus­ker hvor­dan han job­bet tett sam­men med sin gam­le lag­ka­me­rat fra Lille­strøm for å få ut det po­ten­sia­let som lå der.

– Han slet med å sco­re i be­gyn­nel­sen, og bren­te en del sto­re mu­lig­he­ter. Vi så en del vi­deo, og bruk­te en del tid på ter­ping. Ohi er en vel­dig de­di­kert fyr. Han er lett å job­be med, for­di han er så nys­gjer­rig og sø­ken­de, sam­ti­dig som han har ho­det på plass og vet hva som skal til, sier Pe­der­sen.

– Det er man­ge ek­semp­ler på at det tar tid å slå gjen­nom. Det er lett å be­gyn­ne å tvi­le, og lett å ten­ke tan­ker som hind­rer ut­vik­lin­ga. Men Ohi fikk tatt et steg ned og vist at han kan, og fikk god­fø­lel­se. Ohi var vik­tig for Jerv, og Jerv var vik­tig for Ohi, sier den nå­væ­ren­de Start-sje­fen.

Uten at Elite­se­ri­ens ko­met er spe­si­elt uenig i ak­ku­rat dét.

FOTO: NTB SCANPIX

Ohi Omoi­juanfo kan gli­se over å være med på sin førs­te lands­lags­sam­ling.

FOTO: NTB SCANPIX

Ohi Omoi­juan­fos stor­spill i elite­se­ri­en har fan­get opp­merk­som­he­ten til lands­lags­sjef Lars La­ger­bäck.

FOTO: SONDRE STE­EN HOLVIK

Ohi Omoi­juanfo ble en stor pro­fil i Grimstad. Her fei­rer han etter en kamp, sam­men med nå­væ­ren­de Start-spil­ler Den­nis An­twi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.